Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 31370/3 o powierzchni 0,0340 ha, położonej przy ul. Zastawie w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00005089/5. Działka oddana jest w dzierżawę na cele związane z działalności gospodarczą do dnia 31 października 2023 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 31369/2 i 35739 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy usługowo – mieszkalnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż Czarnej Hańczy w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.01.2013 roku, zmienionego w części w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach, zmienionego w części Uchwałą Nr XXXVII/480/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r. – tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. poz. 250.

Cena wywoławcza: 125 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wadium: 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 stycznia 2023 roku.

wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 stycznia 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku osobistego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

2/2023

Top