PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 34004 i 34005 o łącznej powierzchni 1,6887 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00033260/3, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 9. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)

2) części działek geodezyjnych oznaczonych numerami 22746, 22747 o łącznej powierzchni 0,6884 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00012779/1, niezabudowane, położone przy ul. Czarnoziem w Obrębie nr 4 w Suwałkach. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)

3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22614/2, oraz działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22561 i 22562 o łącznej powierzchni 7,6077 ha posiadające urządzone księgi wieczyste: 22614/2 – SU1S/00070195/0, 22561 i 22562 – SU1S/00032910/8, położone w Obrębie nr 4 w Suwałkach, niezabudowane. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2029 r

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

4) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 30347/6 i 30347/7 o łącznej powierzchni 18,5319 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045538/0, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 3. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 9 300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych) płatne do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 930 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych)

5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 30129/4, 30129/10, 30129/11, 30232/1, 30232/2, 30232/3, 30233/1, 30233/2, 30233/3, 30237/1, 30237/2, 30237/3, 30237/4, 30348/2, oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30235, 30234, 30238/1, 30238/2, 30238/3, 30348/1, 30347/5, 30347/6 o łącznej powierzchni 30,9010 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr: SU1S/00047764/7 – 30129/12, 30129/9, 30129/5, 30129/4, 30129/11, 30129/10; SU1S/00047558/0 – 30232/2, 30235, 30233/3, 30237/3, 30237/1, 30234, 30233/1, 30238/1, 30237/4, 30232/3, 30233/2, 30237/2, 30232/1, 30238/3, 30238/2; SU1S/00055176/7 – 30348/1, 30348/2; SU1S/00045538/0 – 30347/6, 30347/5, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 3.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 15 500 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 1 550 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych)

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 32927/3 o powierzchni 7,0157 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031629/4, niezabudowana, położona przy ul. Stanisława Staniszewskiego w Obrębie nr 8 w Suwałkach. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 550 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 355 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych)

W trakcie trwania umowy czynsze dzierżawne będą waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 marca 2024 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należnościach pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

45/2024