PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22617 o powierzchni 2,7914 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

2) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22603 o powierzchni 1,7947 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004,. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych)

3) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22579, 22580, 22578 o łącznej powierzchni 2,9785 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)

4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20872, 20873 o łącznej powierzchni 2,7762 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20446/1, 20446/2, 20448, 20447/2  o łącznej powierzchni 2,4130 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)

6) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22590, 22595/2, 22597, 22588/2 o łącznej powierzchni 2,8333 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)

7) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 22560 i 22604 o łącznej powierzchni 1,5537 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

8) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22560 o powierzchni 1,5947 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

9) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20757, 20758 o łącznej powierzchni 1,3601 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 0001. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 kwietnia 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

82/2022

Top