Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, nr 32803/17 o powierzchni 2,8654 ha – położone w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00025924/7 oraz oznaczonej działką nr 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha – położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00039282/5. Działki nr 32799/9, 32803/17 i 32800/2 oddane są w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 30 września 2021 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. Działki o numerach geodezyjnych 32799/9 i 32800/2, położone w Suwałkach, zawierają się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 61P – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz symbolem 62ZN – teren projektowanej zieleni izolacyjnej, położony pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub zabudowy zagrodowej, a terenami zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zaś działka o numerze geodezyjnym 32803/17 położona w Suwałkach, zawiera się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 61P – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku.

Cena wywoławcza: 5 885 000 zł brutto (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 590 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 lutego 2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

299/2020

Top