PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

 1. działki nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4388 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,5500 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,9567 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 989 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

 1. działki nr geod: 22781, 22782 o łącznej powierzchni 3,2464 ha, położone w Suwałkach przy ul. Północnej, obręb nr 4, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2682 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2048 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0760 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,3445 ha, nieużytki o pow. 0,3529 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 649 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

 1. część działki nr geod: 32677 o powierzchni 1,5710 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0460 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5250 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz. 1915) przedmiotowa działka zawiera się w konturach o symbolu 25R – tereny rolne bez prawa zabudowy, 23U/Pa – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, 1KKz – strefa ochronna od terenów kolejowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 314 zł (słownie: trzysta czternaście złotych).

Wadium w wysokości 31 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych).

 1. działka nr geod: 31265/2 o powierzchni 1,3467 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,3467 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 269 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych).

 1. działki nr geod: 33843, 33849, 33850 o łącznej powierzchni 1,9597 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1095 ha, nieużytki o pow. 0,6888 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9061 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2193 ha, rowy o pow. 0,0360 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 392 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości 39 zł  (trzydzieści dziewięć złotych).

 1. działki nr geod: 20029, 20035, 20044, 20046, 20282 o łącznej powierzchni 1,1265 ha, położone w Suwałkach przy ul. Studzieniczne i Gen. K. Pułaskiego, obręb nr 1, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2005 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6050 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3009 ha, nieużytki o pow. 0,0201 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 225 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych).

Wadium w wysokości  23  zł (słownie: dwadzieścia trzy złote).

 1. działki nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 ha, nieużytki o pow. 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 241 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych).

Wadium w wysokości 24 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote).

 1. działki nr geod: 31295, 31297/2, 31933 o łącznej powierzchni 6,6746 ha, położone w Suwałkach przy ul. Zastawie, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 6,6746 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz. 1915) działka o nr geod: 31933 zawiera się w konturze o symbolu 29R – tereny rolne bez prawa zabudowy. Dla pozostałych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 335 zł  (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych).

Wadium w wysokości 134 zł (słownie: sto trzydzieści cztery złote).

 1. część działki nr geod: 34052/3 o powierzchni 2,0000 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,6475 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2340 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1185 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sobolewo A i Sobolewo C zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.03.2001 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 16, poz. 290 z dnia 04.06.2001 r.) działka o nr geod: 34052/3 zawiera się w konturze o symbolu  3RP/PE – tereny rolne z tymczasowym przeznaczeniem do eksploatacji kruszywa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych).

Wadium w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).

 1. część działki nr geod: 32826 o powierzchni 8,6679 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 8,5381 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1298 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 733 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy złote).

Wadium w wysokości  173 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote).

 1. działki nr geod: 34122, 34152, cz. 34105 o łącznej powierzchni 4,6741 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 2,9588 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,5901 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6701 ha, zadrzewione i zakrzewione na gruntach klasy VI o  pow. 0,4551 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 935 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć złotych).

Wadium w wysokości 94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery złote).

 1. działki nr geod: 34060/1, 34060/2, 34060/3, 34114/1, 34115/2 o łącznej powierzchni 3,2608 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako zadrzewione i zakrzewione na gruntach klasy V o  pow. 0,1266 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3169 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3690 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0708 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,3775 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 652 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości  65 zł  (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Skarbu Państwa.

 1. działka nr geod: 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, położona w Suwałkach przy   ul. Dubowo I,  obręb nr 8, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,4776 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0850 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,7591 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0480 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 674 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości 67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych).

 1. działka nr geod: 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha, położona w Suwałkach przy ul.Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,0468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1955 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 248 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  05 października 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

 • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

277/2015