Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21933 o powierzchni 0,0361 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00041402/0. Działka zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 21 m2 i 56 m2. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 21931, 21932, 21935, 21942/10 i 21942/7 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między rzeką Czarną Hańczą, a ulicą Mikołaja Reja w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku.

Cena wywoławcza: 55 200 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).

Wadium: 5 600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 20 kwietnia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:

– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 17 czerwca 2022 roku.

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 czerwca 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

129/2022

Top