Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21753/1 o powierzchni 0,0457 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032994/0. Działka oddana jest w dzierżawę przeznaczoną na tereny zielone do dnia 31 października 2023 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna i kanalizacji deszczowej. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci energetycznej oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci kanalizacyjnej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 21753/3, 21154/2 i 21157/6 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy mieszkaniowej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 77 900 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych).

Wadium: 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 04 października 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 3 lutego 2023 roku.

wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 6 lutego 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku osobistego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

5/2022

Top