Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 22061/4 o powierzchni 0,3807 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00041645/5. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, energetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.; sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu – dojścia i dojazdu, tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy istniejących na nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej. Zobowiązany będzie również do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności powstrzymywania się od dokonywania w odległości 1,5 m od sieci ciepłowniczej jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w sposób trwale związany z gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy DP2x114,3/315 mm i długości 80,00 mb, DP2x88,9/280 mm i długości 48,40 mb, DP2x33,7/160 mm i długości 1,60 mb. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/537/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.02.2018 roku.

Cena wywoławcza: 1 230 000 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium: 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 24 marca 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

132/2022

Top