PREZYDENT MIASTA SUWAŁK Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki.

Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni 0,3900 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 0003, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,3900 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie  z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280),  przedmiotowa działka położona jest  w konturze o symbolu 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 maja 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

111/2022

Top