PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIAŁAJĄCY JAKO STAROSTA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Nieruchomość gruntowa oznaczonej numerami geodezyjnymi 32934/31 i 32934/32 o łącznej powierzchni 12,7634 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040698/4, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 12,7634 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku.

Wadium w wysokości 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 marca 2024 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należnościach pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

46/2024