Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej działką o numerze geod. 11816/1 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 18. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 42 m2, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004925/1. Nakłady poniesione na budowę pawilonu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 124 100 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowo-handlowe.
Cena wywoławcza: 143 000 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych).
Wadium: 14 300 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 sierpnia 2015 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Uwaga! Budynek udostępniony zostanie do obejrzenia w dniu 13 sierpnia 2015 roku w godzinach od 10.00 do 12.00.

241/2015