Urząd Miejski w Suwałkach ogłasza konkursy na wolne stanowiska. Poszukiwane są osób na stanowiska: energetyka miejskiego oraz podinspektora w Referacie Obrony Cywilnej Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Osoby zainteresowane pełnieniem ww. funkcji proszone są o składanie dokumentów w rekrutacji.

Osoba pracująca na stanowisku energetyka miejskiego odpowiadać będzie za szeroko rozumianą politykę energetyczną miasta związaną z zawieraniem umów na dostawy energii ale również poszukiwania oszczędności w zużyciu prądu czy ciepła. Będzie również analizować zużycie energii w miejskich obiektach. Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podinspektor w Referacie Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych będzie pracował w  ramach całodobowych dyżurów współpracując z organami administracji publicznej na poziomie krajowym. Będzie pełnił nadzór nad systemami alarmowania, a także realizował inne zadania, które wynikałyby ze zdarzeń o charakterze kryzysowym. Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.