Urząd Miejski w Suwałkach przypomina o uruchomieniu Portalu Mieszkańca Miasta Suwałk umożliwiającego składanie elektronicznych formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach, deklaracji na podatek od środków transportowych, a także deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Portal Mieszkańca umożliwia sprawdzenie bieżących zobowiązań wobec Miasta z tytułu ww. podatków i opłat, terminów płatności, ewentualnych zaległości lub nadpłat, a także dokonanie ich zapłaty online.

Portal dostępny jest pod adresem https://pm.um.suwalki.pl/

Osoby prawne w celu utworzenia konta na Portalu zobowiązane są do złożenia wniosku o utworzenie konta osobie do technicznej obsługi podmiotu na Portalu Mieszkańca (WN-1) ze wskazaniem danych tej osoby oraz adresu e-mail.

Wniosek o dostęp do Portalu można pobrać bezpośrednio w Urzędzie lub ze strony BIP Urzędu: https://bip.um.suwalki.pl, w zakładce Pliki do pobrania i złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub osobiście w Urzędzie. Uzyskanie dostępu do Portalu przez osobę prawną nastąpi poprzez nadanie loginu i hasła niezbędnych do logowania, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na adres e-mail wskazany we wniosku. W celu złożenia deklaracji wymagane jest podpisanie deklaracji przez klienta podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Portalu Mieszkańca.