W czwartek, 18 maja 2015 roku w Białymstoku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku reprezentowanym przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Rytwińskiego a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Poprzez podpisanie w/w dokumentu Strony deklarują zamiar i wolę współpracy, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz organizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności edukacyjnej na zasadzie partnerstwa.

Znaczące rozmiary sektora bezpieczeństwa sprawiają, że w Polsce istnieje wyraźna potrzeba kształcenia, na poziomie studiów wyższych, osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w omawianym sektorze. Kierunki studiów zaklasyfikowane do grupy ochrony i bezpieczeństwa cieszą się bowiem rosnącym zainteresowaniem kandydatów. W omawianym sektorze funkcjonuje wiele służb, organów, formacji oraz firm zajmujących się bezpieczeństwem (państwa, ludności, osób, mienia i informacji), profesjonalną ochroną (techniczną i fizyczną) osób i mienia, inżynierią i techniką bezpieczeństwa oraz ratownictwem.

Należy do nich również Straż Graniczna.

Biorąc więc pod uwagę ogromne zainteresowanie istniejącym na naszej Uczelni kierunkiem Bezpieczeństwo Wewnętrzne, porozumienie podpisane ze Strażą Graniczną daje naszym studentom ogromne możliwości, umożliwi bowiem odbywanie praktyk zawodowych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej i jego placówkach. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez studentów podczas praktyk, będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.