Oszczędzanie na szeroką skalę

Oszczędzanie na szeroką skalę

To główny wniosek ze spotkania Prezydenta Suwałk z Dyrektorami i Prezesami wszystkich miejskich jednostek i instytucji. Spotkanie zorganizowano w celu poinformowania, że został powołany „Zespoł do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniejszenia”. Zespół, którego przewodniczącym został Wiesław Stelmach Skarbnik Miasta do 2 listopada opracuje raport możliwości zmniejszenia wydatków miasta  w roku bieżącym oraz latach kolejnych.

„Mając na uwadze występującą coraz wyższą inflację, a także drastyczny wzrost cen energii i wynikającą stąd konieczność podjęcia niezwłocznych działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk zmierzających do zmniejszenia skutków wzrostu cen towarów i usług, a tym samym ograniczenia stopnia wzrostu wydatków budżetowych w Mieście Suwałki […]. Powołuję zespół do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniejszenia” – to preambuła Zarządzenia, które wydał dziś Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

 Jesteśmy na etapie przygotowania budżetu na przyszły rok. Sytuacja finansowa polskich samorządów nie wygląda najlepiej. Drastycznie pogłębia się różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami. Musimy podjąć zdecydowane działania w skali całego miasta by zahamować ten proces – mówił podczas spotkania Prezydent Suwałk wymieniając największe determinanty, które obecnie kształtują finanse naszego miasta.

To przede wszystkim wzrost cen ciepła i energii elektrycznej, a także planowany wzrost płacy minimalnej i obsługa długu miasta spowodowana wzrostem stóp procentowych.

Służby finansowe Miasta Suwałki szacują, że w 2023 roku za prąd możemy zapłacić nawet 500% więcej niż w roku obecnym, a to o 24 mln zł więcej. To oczywiście pokaże ogłoszony przetarg na odstawę prądu. Wzrost płacy minimalnej to kolejne ponad 7 mln zł. Zakładany jest również wzrost płac dla pozostałych pracowników. To następne ponad 8 mln zł. Obsługa długu z uwagi na rosnące stopy procentowy to wzrost o 20 mln zł. Tymczasem poprzez zmiany podatkowe Miasto od 2019 roku straciło 95 mln zł. Nawet przy uwzględnieniu rekompensat, które wypłaca Państwo to dalej strata w wysokości ponad 60 mln zł.

Powołany dziś zespół ma za zadanie:
a) dokonać analizy zawartych umów na dostawę energii cieplnej pod kątem zamówionej mocy i faktycznego zużycia oraz faktycznych potrzeb,

b) przeprowadzić kompleksowy przegląd zużycia energii elektrycznej w poszczególnych obiektach miejskich jednostek organizacyjnych w celu ograniczenia jej zużycia o co najmniej 10%,

c) ustalić niezbędny zakres działań w celu ograniczenia zużycia wody, w tym w szczególności wody ciepłej,

d) dokonać przeglądu zużycia energii cieplnej w poszczególnych obiektach miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zmniejszenia temperatury w pomieszczeniach do wymaganego przez przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy minimum,

e) zaproponować (i w miarę możliwości podjąć) działania zmierzające do ograniczenia rzeczowych wydatków biurowych miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, kserokopiarek, drukarek, ploterów itp.,

f) przedstawić propozycje dotyczące zmniejszenie wydatków w zakresie eksploatacji pojazdów i kosztów transportowych miejskich jednostek organizacyjnych,

g) przedstawić propozycje ograniczenia wydatków budżetowych miejskich jednostek organizacyjnych poprzez zmniejszenie stopnia wykonywania nieobligatoryjnych zadań samorządu Miasta Suwałk lub czasowego zawieszenia ich wykonywania, z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Suwałki,

h) przedstawić propozycje czasowego zamknięcia lub wyłączenia z eksploatacji niektórych obiektów lub urządzeń wraz ze wskazaniem zakresu tego zamknięcia lub wyłączenia, jeśli ich funkcjonowanie nie jest niezbędne do zapewnienia wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Suwałki,

i) wypracować propozycji rozwiązań w zakresie dalszego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne,

j) wypracować propozycję pilnych do wykonania zadań remontowych lub inwestycyjnych, które przyczynią się do uzyskania w krótkim czasie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i energii cieplnej.

Top