OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym
imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr LII/585/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.08.2015 r. do 11.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 09.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2015 r.
237/2015