Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że od dnia 23 września do 14 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Suwałk przy ul. Adama Mickiewicza 1, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

– mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Suwałk,

– złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– adres do korespondencji;

– informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Informacji udziela p. Karol Mączkowski – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach – 87 562 81 73.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania w Urzędzie Miasta Suwałk przy ul. Adama Mickiewicza 1 przy wejściu do budynku.

238/2022

Top