Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 25820 o powierzchni 0,4162 ha, położonej przy ul. Aleksandra Putry w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00029021/5. Na działce zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia przyłączy oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna i sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci energetycznej i sieci kanalizacji deszczowej oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/429/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.07.2017 roku.

Cena wywoławcza:  1 600 000 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

Wadium: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

–  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 września 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

179/2022

Top