OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Modrzewiową, Majora Stefana Buczyńskiego, Papieża Jana Pawła II i Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr XLVII/601/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej w Suwałkach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Modrzewiową, Majora Stefana Buczyńskiego, Papieża Jana Pawła II i Karola Brzostowskiego w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 marca 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. Powyższy dokument wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 730 do 1530. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w BIP pod adresem:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/rok-2023-ogloszenia-o-wylozeniu-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego/agp-ru-ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-mpzp-terenu-ograniczonego-ulicami-modrzewiowa-majora-stefana-buczynskiego-papieza-jana-pawla-ii-i-karola-brzostowskiego-w-suwalkach.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 14 kwietnia 2023 r. w godzinach od 900 do 1100 w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach, w Sali nr 26.

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 12 kwietnia 2023 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2023 r. (włącznie)*.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

58/2023

*

W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl87 562-80-00, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:/UMSuwalki/esp.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z2022 , poz. 503 i 1846), w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. Tel. 87 562-82-08.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
  • Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html

oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

Top