Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałk:

 

  1. oznaczona działką nr 35236/4 o powierzchni 0,2021 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze murowane, szopy drewniane, ogrodzenie i brama z prętów metalowych. Budowle te podlegać będą rozbiórce na wniosek i koszt inwestora. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0.

Cena wywoławcza: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

 

  1. oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na działce zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna i wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0.

Cena wywoławcza: 69 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 6 900 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).

 

  1. oznaczona działką nr 22039 o powierzchni 0,0018 ha, położona w Suwałkach przy ul. Reja. Przedmiotowa działka zabudowana jest garażem murowanym o powierzchni zabudowy 18 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 16 446 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych). Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy garażowej z nakładami osób trzecich. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031401/0

Cena wywoławcza: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Uwaga! Garaż udostępniony zostanie do obejrzenia w dniu 05 października 2015 roku w godzinach od 10.00 do 11.00.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 15 października 2015 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

294/2015