OGŁOSZENIE

nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej na okres do 10 lat.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając stosownie do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 782) wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 22846/6 przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach.

 

Nieruchomość gruntowa /działka/ o powierzchni użytkowej 1 200,00 m2 z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej i prowadzenia działalności usługowej na okres do 10 lat,

 

wywoławcza wysokość czynszu            – 1,00 zł/m2 netto,

wadium                                                       – 1 772 zł,

minimalne postąpienie                         – 0,10 zł/m2.

 

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie miesięcznej wysokości stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej /działki/.

 

Wyłoniony Dzierżawca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na budowę myjni oraz wykona inwestycje na własny koszt i ryzyko.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do dnia 31 sierpnia 2015 r., przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w określonej formie, miejscu i czasie oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem i przedmiotem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów);

2) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

3) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne wypisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

5) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

W przypadku odstąpienia przez kandydata na dzierżawcę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów podając przyczynę jego odwołania. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Suwałk.

Bliższe informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, warunków przetargu oraz projektu umowy dzierżawy dostępne są w Dziale Eksploatacji ZBM w Suwałkach ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, tel. 87 563 50 51, 52 lub 58 oraz na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl.

247/2015