OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  Osiedla Północ II w Suwałkach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r., poz. 199, poz. 433, poz. 774, poz. 1265 i poz. 1434) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XI/123/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach.

Teren wskazany do sporządzenia planu od północy ograniczony jest ulicą Armii Krajowej, od zachodu ulicą Mikołaja Reja. Od południa ulicą Tysiąclecia Litwy. Wschodnią granicę planu stanowi fragment ulicy Gen. Kazimierza Pułaskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

342/2015