OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r., poz. 199, poz. 433, poz. 774, poz. 1265 i poz. 1434) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXI/334/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.11.2015 r. do 18.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 9.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2016 r.

341/2015