OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy

Północnej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XII/126/2015 z dnia 28 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 17 grudnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

340/2015