OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 i 11 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774 i poz. 1256) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXV/236/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmiany przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” (Uchwała Nr XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2116 z 26.06.2015 r.).

Projekt planu wyłożony będzie w dniach od 23.10.2015 r. do 24.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 900 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 23.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 206 w godzinach od 1400 do 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2015 r.

317/2015