OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.

 

Na podstawie art. 17, pkt. 9 i 11 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774 i poz. 1256) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVI/504/2013 z dnia 26 lutego 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie:

  • przebiegu linii rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 4KD-P/ZP, 8UO i 9MU,
  • przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenu 4KD-P/ZP na terenach 8UO i 9MU,
  • przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy od ulicy 2KD-L na części terenu 10MU (działki o nr 11124/1, 11124/2 i 11129),

w dniach od 12.10.2015 r. do 13.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 9.00 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 9.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 206 w godzinach od 14.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2015 r.

300/2015