OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólka w Suwałkach.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr X/107/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach.

Obszar wskazany do sporządzenia planu obejmuje teren położony pomiędzy ulicą Gen. Wł. Sikorskiego, zachodnią granicą administracyjną miasta, wyrobiskiem pożwirowym i dawną bocznicą kolejową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu w terminie do dnia 16 października 2015 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

278/2015