Tradycyjnie przed 1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli. W ostatnim roku pożegnaliśmy wielu suwalczan i osób związanych z naszym miastem.

Zdzisław Jaroszek
22 listopada 2022 r. w wieku 89 lat zmarł Zdzisław Jaroszek, znany suwalski plastyk i nauczyciel. Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę. Urodził się w 1933 r. w Kieszkowie k. Radomia. Do Suwałk wraz z rodziną przyjechał z Kętrzyna po utworzeniu województwa suwalskiego. W latach 1977-1994 był dyrektorem suwalskiego Biura Wystaw Artystycznych. W latach 1977-1994 był też komisarzem organizacyjnym Wigierskich Spotkań ze Sztuką „Sztuka i Środowisko”. Uczestniczył w licznych wystawach w kraju i za granicą. Uczył wychowania plastycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

prof. Marian Pokropek
13 stycznia 2023 roku w wieku 91 lat zmarł profesor Marian Pokropek, jeden z najwybitniejszych polskich etnografów, długoletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Był wielkim miłośnikiem i znawcą kultury tradycyjnej Suwalszczyzny i wielkim przyjacielem naszego regionu. Jest autorem monografii „Ludowe tradycje Suwalszczyzny”, najlepszej publikacji o kulturze tradycyjnej naszego regionu. Jego naukowa przygoda z Suwalszczyzną rozpoczęła się w 1959 r. w czasie Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Potem wielokrotnie przebywał na Suwalszczyźnie. Efektem tych pobytów są zdjęcia, które znalazły się w znakomitym albumie „Suwalszczyzna. Świat pogranicza”. To najobszerniejsza publikacja ukazująca Suwalszczyznę w latach 60-70-tych XX wieku.

Franciszek Józef Koza
25 stycznia w wieku 75 lat zmarł Franciszek Józef Koza, zasłużony dla Suwałk i regionu farmaceuta. Był radnym I kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach. Urodził się w 1948 r. w Strzelcach Wielkich w Małopolsce. Szkołę średnią ukończył w Brzesku, a studia na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1972 r. przez kilkadziesiąt lat pracował w suwalskiej aptece „na Kasprzaka” (obecnie ul. M. Konopnickiej). Został pochowany na cmentarzu przy ul. Powstańców w Krakowie.

Andrzej Kolenkiewicz
21 lutego w wieku 74 lat zmarł Andrzej Kolenkiewicz, były przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach i wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Suwałkach. A. Kolenkiewicz był przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 1998-2002. Przez wiele lat związany był z bankowością spółdzielczą. Był miłośnikiem żeglarstwa i Suwalszczyzny.

Jerzy Lasota
27 lutego w Olecku w wieku 87 lat zmarł Jerzy Lasota, znany suwalski lekarz, pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach po zmianach ustrojowych w Polsce. Urodził się w Czeremsze na Białostocczyźnie. W Suwałkach w latach 80-tych i 90-tych był jednym z najbardziej znanych lekarzy pediatrów i pulmonologów. Cieszył się dużym szacunkiem wśród suwalczan, stąd też w pierwszych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej uzyskał najwyższy wynik. Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 1990-91.

Grzegorz Augustynowicz
9 czerwca zmarł Grzegorz Augustynowicz, radny I kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach. Urodził się 28 XI 1948 roku w Suwałkach. Szkołę podstawową i średnią ukończył w rodzinnym mieście. Był absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Pracę rozpoczął w PKS Suwałki, a następnie był zastępcą dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. W latach 1989-1998 był dyrektorem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. W pierwszych demokratycznych wyborach został wybrany do Rady Miejskiej w Suwałkach. Był członkiem Zarządu Miasta Suwałki. Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „za zasługi dla województwa suwalskiego” oraz odznaczeniami resortowymi.

Zdzisław Romuald Olszak
10 czerwca w wieku 65 lat zmarł Zdzisław Romuald Olszak, znany w Suwałkach działacz społeczny i sportowy. Z. Olszak przyjechał ze Śląska do Suwałk w połowie lat 80-tych. Był inicjatorem utworzenia w Suwałkach Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych. Działał w suwalskiej wspólnocie ewangelickiej. W 2021 r. otrzymał nagrodę Diakonii Polskiej – Miłosierny Samarytanin. Był działaczem klubu pływackiego MUKS Olimpijczyk Suwałki.

Waldemar Borysiewicz
W wieku 91 lat w czerwcu zmarł lekarz Waldemar Borysiewicz, specjalista laryngologii i otolaryngologii. Urodzony 23 marca w Grodnie. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1978 r. pracował w suwalskim szpitalu jako kierownik poradni laryngologicznej. Od 1983 r. był dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Suwałkach, a w 1985 r. został dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach. Przez kilkanaście lat do przejścia na emeryturę w 1999 r. był ordynatorem oddziału laryngologii.

Ks. Wiesław Śliwczyński
1 lipca po długiej chorobie zmarł proboszcz suwalskiej parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, ksiądz Wiesław Śliwczyński. Był on proboszczem tej parafii od 2014 r. Pochodził z Warmii.

 

 

Gustaw Orłowski
1 lipca w wieku 82 lat zmarł znany suwalski farmaceuta Gustaw Orłowski. Przez dwie kadencje był on radnym Rady Miejskiej w Suwałkach: w latach 1990-1994 i 1998-2002. Urodził się 5 maja 1941 r. w Wólce Piasecznej (pow. moniecki). Ukończył Wydział Farmacji gdańskiej Akademii Medycznej. Z Suwałkami związał się 1 grudnia 1967 r. Najpierw pracował w suwalskiej aptece przy ul. T. Kościuszki, a potem został właścicielem apteki przy ul. W. Gałaja. Był wiceprezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Grzegorz Kochanowicz
W wieku 73 lat zmarł Grzegorz Kochanowicz, radny Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 1990-94, Zasłużony dla Miasta Suwałk. Wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Urodził się 2 lutego 1950 r. Ukończył Politechnikę Warszawską. Na początku lat siedemdziesiątych osiedlił się w Suwałkach. Po 1975 roku, kiedy to Suwałki uzyskały status miasta wojewódzkiego, współtworzył struktury organizacyjne jednostek komunalnych związanych z wodociągami i kanalizacją na terenie miasta. Do takich zakładów należy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. W trakcie pracy w suwalskich wodociągach, tj. 32 lat pełnił funkcje kierownika rozruchu oczyszczalni ścieków, głównego specjalisty ds. technicznych i technologii, dyrektora ds. technicznych i rozwoju oraz Prezesa Zarządu. Radni w 2018 r. nadali mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.

Henryk Krzesicki
9 lipca w wieku 77 lat zmarł, Henryk Krzesicki, były działacz sportowy i wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. H. Krzesicki przez wiele lat był przewodniczącym suwalskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Weronika Merecka
26 sierpnia w wieku 92 lat zmarła Weronika Merecka, emerytowana suwalska nauczycielka i postać niezwykle zasłużona w walce o wolną Polskę. Urodziła się 16 II 1931 r. w Zaniewie k. Suwałk. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1950 r. nauczycielka w Technikum Mechanicznym w Suwałkach. Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1980 r. współzałożycielka i członek Prezydium MKZ w Suwałkach. 13 XII 1981 r. z Jerzym Brocem i Aleksandrem Seredyńskim próbowała uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim i KW PZPR informacje na temat internowanych. 15 XII 1981 r. została internowana w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, następnie w Białymstoku i Gołdapi. 22 I 1982 r. zwolniona z internowania. W latach 1982-1989: kolporterka wydawnictw podziemnych, zaangażowana w zbieranie składek związkowych i pomoc represjonowanym. W latach 90-tych uczyła w suwalskich szkołach. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr Henryka Siemaszko-Wilczewska
3 września w wieku 97 lat zmarła nestorka suwalskich lekarzy dr Henryka Siemaszko-Wilczewska. Urodziła się w 1926 roku w Suwałkach. Miała długie i pracowite życie. Po maturze w suwalskim liceum przez rok pracowała jako nauczycielka w wiejskiej szkole w Kaletniku. A potem ukończyła studia na Akademii Medycznej w Białymstoku i tak rozpoczęło się jej 37 lat zawodowej pracy lekarza chirurga w Suwałkach. W czasie spotkania w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w lutym tego roku dyrektor suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda wręczył dr H. Siemaszko-Wilczewskiej jednego z pierwszych „Suwalskich Rydygierów” nazywanych suwalskimi Oskarami Medycznymi. Lekarka wyróżnienie otrzymała za wieloletnią pracę mającą na celu dobro pacjentów i rozwój powojennej suwalskiej chirurgii.

Pokój ich duszom