OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), w związku z Uchwałą Nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk z dnia 30 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia o podjęciu w dniu 30 listopada 2022 r. przez Radę Miejską w Suwałkach Uchwały Nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk (ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 2 listopada 2022 r., poz. 4793).

Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Suwałkach na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym centrum miasta. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk przygotowywany będzie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji.  Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Ponadto Rada Miejska w Suwałkach podjęła również w dniu 26 października 2022 r. Uchwałę nr L/651/2022 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk. Konkurs na członków Komitetu Rewitalizacji zostanie ogłoszony w drugiej połowie stycznia 2023 r.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

  1. Rada Miejska w Suwałkach, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk.
  2. Prezydent, po podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk, kolejno:

1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;

2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk;

3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk;

4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk;

5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej w Suwałkach do uchwalenia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk.

Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w Suwałkach, w tym również podejmowanych działań związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk  znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na stronie https://rewitalizacja.suwalki.eu/

17/2023

Top