OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 05.02.2019 r. znak: I.7011.06.8.2018/2019.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Leśnej i kpt. Mieczysława Wojczyńskiego z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1. rozbudowę ulicy Leśnej w Suwałkach (od ronda do ul. Raczkowskiej) w zakresie:

 • rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ww. ulicy,
 • budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0-13,0 m dla kategorii ruchu KR5,
 • budowy ciągów pieszo-rowerowych po stronie północnej ulicy,
 • budowy nowego podłączenia ul. Leśnej z ul. Raczkowską na wysokości skrzyżowania z ul. kpt. M. Wojczyńskiego oraz włączenia ul. Leśnej do ul. Raczkowskiej w km 0+072,76,
 • budowy zatoki autobusowej z peronem po stronie północnej ulicy,
 • przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowy uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowy oświetlenia ulicznego,
 • budowy kanału technologicznego,
 • rozbiórki napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV, na odcinku od słupa nr 11 do słupa nr 13 i budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV,
 • budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii SN-20kV,
 • budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii sieci telekomunikacyjnej,
 • budowy i przebudowy rowu przydrożnego,
 • regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinki drzew kolidujących z inwestycją i zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:

– przebudowy ulicy Raczkowskiej (droga wojewódzka nr 655) w zakresie:

 • budowy nowego skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską na wysokości ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego (dostosowanie i wysokościowe dowiązanie) wraz z budową fragmentów ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych oraz przejść dla pieszych na działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661;
 • podłączenia projektowanej jezdni ul. Leśnej do istniejącej jezdni ul. Raczkowskiej (wysokościowe dowiązanie) wraz z budową ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 32661;
 • przebudowy rowu przydrożnego;

– wysokościowe dowiązanie ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 32662/13 (po podziale 32662/18),

b) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

 • budowy odcinków oświetlenia ulicznego z ustawieniem 5 latarni oświetleniowych na działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661,
 • budowy odcinków kanału technologicznego na działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661,
 • budowy kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV na działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661,
 • wymiany istniejących słupów energetycznych z wprowadzeniem kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV na działkach o nr geod. gruntów 31981, 32656/11,
 • budowy kablowej linii energetycznej SN-20kV, na działce o nr geod. gruntów 32643/19,

2) rozbudowę ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w zakresie:

 • rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ww. ulicy,
 • budowy nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej zakończonej placem do zawracania dla kategorii ruchu KR3,
 • budowy ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy,
 • budowy zatok parkingowych na 15 miejsc postojowych,
 • budowy zjazdów publicznych na działki o nr geod. gruntów 31967/24, 31967/18 i zjazdów indywidualnych na działki o nr geod. gruntów 31976, 31978, 31979, 31980,
 • budowy oświetlenia ulicznego,
 • budowy kanału technologicznego,
 • budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii sieci telekomunikacyjnej.
 • regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinki drzew kolidujących z inwestycją i zagospodarowania zielenią,
 • budowy rowów przydrożnych (południowa strona ulicy),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:

 • wysokościowe dowiązanie istniejącej jezdni ul. Raczkowskiej z jezdnią ul. kpt. M. Wojczyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 32661,
 • wysokościowe dowiązanie ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 32662/13 (po podziale 32662/18),

b) budowy lub przebudowy zjazdów:

 • budowy zjazdu publicznego na działce o nr geod. gruntów 31967/24.
 1. Rozbudowa ulicy Leśnej.

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod. gruntów: 35250, 32646/2, 32656/5, 32655/4 (granice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy) oraz w części na działkach nr: 32655/2, 32657 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 32662/13 (po podziale 32662/18), 32656/11, 31981, 32643/19 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 32655/2, 32657 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ul. Leśnej: 32655/6, 32657/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym rozbudowywanej ulicy: 32655/7, 32657/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 32646/2, 32656/5, 32655/4 (granice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy), (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działka, która w części znajduje się w granicach projektowanej rozbudowy pasa drogowego ulicy Leśnej i nie podlega podziałowi o nr 35250 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach istniejącego pasa drogowego ulicy Leśnej).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 35250, 32646/2, 32656/5, 32655/4 (granice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy), 32655/6, 32657/1 (działki po zatwierdzeniu projektu podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 32662/13 (po podziale 32662/18), 32656/11, 31981, 32643/19 (obręb 0007, Miasto Suwałki).

 2. Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych nr geod.gruntów : 31977 (granice istniejącego pasa drogowego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbudowę ulicy) oraz w części na działkach nr: 32662/11, 32662/14, 32662/13 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych nr geod. gruntów: 32644, 32661, 31967/24, 32662/13 (po podziale 32662/18) (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 32662/11, 32662/14, 32662/13 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego: 32662/15, 32662/19, 32662/17 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym ww. drogi: 32662/16, 32662/20, 32662/18 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 31977 (granice istniejącego pasa drogowego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbudowę ulicy) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31977 (granice istniejącego pasa drogowego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbudowę ulicy) oraz na działkach nr: 32662/15, 32662/19, 32662/17 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 31967/24 32662/13 (po podziale 32662/18) (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

 • 32655/2 o pow. 2,8152 ha dzielona na działki: 32655/6 o pow. 0,0432 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32655/7 o pow. 2,7720 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32657 o pow. 0,9558 ha dzielona na działki: 32657/1 o pow. 0,0207 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32657/2 o pow. 0,9351 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32662/11 o pow. 0,8333 ha dzielona na działki: 32662/15 o pow. 0,0139 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32662/16 o pow. 0,8194 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32662/13 o pow. 0,6406 ha dzielona na działki: 32662/17 o pow. 0,0078 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32662/18 o pow. 0,6328 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32662/14 o pow. 15,1969 ha dzielona na działki: 32662/19 o pow. 0,2663 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32662/20 o pow. 14,9306 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

62/2019

Top