OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11.09.2023 r., znak: I.7011.10.01.2023.RR, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Przytorowej (droga powiatowa nr 2476B) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastrukturą technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejącej infrastruktury technicznej,

– rozbiórkę ogrodzeń wraz z ich odtworzeniem,

– rozbiórkę 2 budynków mieszkalnych i 3 budynków gospodarczych,

– rozbudowę ulicy Przytorowej – droga powiatowa nr 2476B,

– przebudowę skrzyżowania ulicy Przytorowej z ulicą Sejneńską,

– przebudowę i budowę chodników,

– przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych,

– rozbiórkę i budowę miejsc postojowych,

– budowę jezdni manewrowej,

– budowę opaski między ciągiem pieszo-rowerowym a miejscami postojowymi,

– przebudowę i budowę zjazdów,

– budowę kanału technologicznego,

– przebudowę i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami,

– przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,

– przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych,

– przebudowę i budowę kablowej linii energetycznej nN,

– przebudowę i budowę kablowej linii energetycznej SN,

– przebudowę i budowę sieci telekomunikacyjnej,

– wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie oraz zagospodarowanie zielenią,

– remont i regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym drogi powiatowej (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:

 

a) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

1) przebudowa skrzyżowania z ul. Sejneńską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 na działce nr geod.: 10732/2 w zakresie:

– przebudowy jezdni ul. Sejneńskiej wraz z dowiązaniem do układu geometrycznego  rozbudowywanej ulicy Przytorowej,

– rozbiórki chodników i budowy ciągów pieszo-rowerowych,

– przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z budową wyspy azylu,

– zagospodarowanie zielenią,

b) rozbiórki, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

 1. rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej na działce nr: 10732/2,
 2. rozbiórka sieci wodociągowej na działkach nr: 10732/2, 10727, 10726
 3. rozbiórka sieci telekomunikacyjnej na działkach nr: 10732/2, 10730/4,
 4. rozbiórka kablowego przyłącza energetycznego na działkach nr: 10730/4, 10730/1,
 5. remont i regulacja studni kanalizacji sanitarnej na działce nr: 10732/2,
 6. regulacja istniejących wpustów deszczowych na działce nr: 10732/2,
 7. zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych na działce nr: 10732/2,
 8. rozbiórka kablowych linii oświetleniowej nN na działce nr: 10732/2,
 9. rozbiórka kablowych linii energetycznych na działce nr: 10730/1,
 10. budowa kanału technologicznego na działce nr: 10732/2,
 11. budowa kablowej linii oświetleniowej wraz z ustawieniem słupów na działce nr: 10732/2,
 12. budowa kablowej linii energetycznej nN na działce nr: 10730/1,
 13. budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na działce nr: 10732/2,
 14. budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 10732/2, 10726,
 15. budowa sieci telekomunikacyjnej na działkach nr: 10732/2, 10727,

c) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

– rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr: 10711 (po podziale dz. nr 10711/2),

d) budowy lub przebudowy zjazdów:

– wysokościowe dowiązanie zjazdu na działkach nr: 10706/14 (po podziale dz. nr 10706/19), 10707 (po podziale dz. nr 10707/2).

Inwestycja jest zlokalizowana na działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod rozbudowywany pas drogowy nr: 10712, 10713 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki), na działce stanowiącej granicę istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2476B ulegającej podziałowi: nr 10714 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki) oraz w części na działkach nr: 10706/14, 10707, 10709, 10711 (obręb 0005, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 10732/2, 10711 (po podziale dz. nr 10711/2), 10707 (po podziale dz. nr 10707/2), 10706/14 (po podziale dz. nr 10706/19), 10727, 10730/4, 10730/1, 10726.

Numery działek podlegających podziałowi: 10706/14, 10707, 10709, 10711, 10714 (obręb 0005, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzące w granice rozbudowywanego pasa drogowego ww. ulicy: 10706/18, 10707/1, 10709/1, 10711/1, 10714/1, 10714/2 (obręb  0005,  Miasto  Suwałki).

Numery działek, po podziale, leżących poza rozbudowywanym pasem drogowym: 10706/19, 10707/2, 10709/2, 10711/2 (obręb 0005, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice rozbudowywanego pasa drogowego ww. ulicy:  10712, 10713 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 10712, 10713, 10706/18, 10707/1, 10709/1, 10711/1, 10714/1, 10714/2 (obręb 0005, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 10732/2, 10711/2, 10707/2, 10706/19, 10727, 10730/4, 10730/1, 10726.

 Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi powiatowej:

Obręb nr 0005 Miasto Suwałki:

 • 10711 o pow. 0,1226 ha dzielona na działki: 10711/1 o pow. 0,0164 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 10711/2 o pow. 0,1062 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 10709 o pow. 0,0807 ha dzielona na działki: 10709/1 o pow. 0,0052 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 10709/2 o pow. 0,0755 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 10707 o pow. 0,0786 ha dzielona na działki: 10707/1 o pow. 0,0047 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 10707/2 o pow. 0,0739 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 10706/14 o pow. 1,2328 ha dzielona na działki: 10706/18 o pow. 0,0248 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 10706/19 o pow. 1,2080 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 10714 o pow. 0,8699 ha dzielona na działki: 10714/1 o pow. 0,0199 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 10714/2 o pow. 0,8500 ha (przeznaczona pod drogę powiatową).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

255/2023

Top