OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 26.06.2023 r., znak: I.7011.07.1.2023.RR, decyzję nr 3/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i budowie odcinków dróg gminnych wraz z sieciami infrastruktury technicznej w kwartale ulic: T. Kościuszki – Gen. J. Dwernickiego – T. Noniewicza – Muzyczna w Suwałkach – ETAP I w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę nowej jezdni szer. 6,0 m jako przedłużenie ul. Muzycznej (od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z drogą wewnętrzną przy ul. Noniewicza) o nawierzchni z kostki brukowej na obciążenie ruchem KR 3;
 • budowę 60 miejsc postojowych dla samochodów (2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0 m i 58 stanowisk dla samochodów osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m);
 • budowę obustronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę obustronnej opaski o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę schodów terenowych o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę ściany oporowej z elementów prefabrykowanych i palisady betonowej po zachodniej stronie projektowanej ulicy;
 • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przyłączem i przykanalikami;
 • budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej;
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantem;
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych;
 • budowę kanału technologicznego;
 • zagospodarowanie zielenią – wycinka istniejących drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń i trawników;
 • rozbiórkę dwóch istniejących budynków gospodarczych (dz. 11497 (po podziale dz. nr 11497/1));
 • budowę barier chodnikowych po zachodniej stronie projektowanej ulicy;
 • rozbiórkę wiaty śmietnikowej;
 • rozbiórkę ogrodzeń;
 • wykonanie skarpy;
 • likwidację miejsca usytuowania kontenerów śmietnikowych i budek dla kotów

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) budowa skrzyżowania projektowanej drogi z ulicą Muzyczną na dz. nr 12381 w zakresie:

– przełożenia istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

– budowy obustronnych chodników,

– zagospodarowania zielenią,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem latarni w ul. Muzycznej na działce nr 12381,

b) budowa odcinka kanału technologicznego w ul. Muzycznej na działce nr 12381,

c) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Noniewicza na działce nr 11538, 11797/4 i 11494/4 (po podziale dz. nr 11494/6) oraz przyłącza na działce nr: 11487/4,

d) rozbiórka kanalizacji deszczowej na dz. nr 11494/4 (po podziale dz. nr 11494/6), 11487/2,

e) budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzień) na działce nr: 11494/4 (po podziale 11494/6), 11503/8,

f) budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Muzycznej na działce nr 12381 oraz na działce nr: 11490 (wraz z budową hydrantu),

3) budowy zjazdów, chodników, schodów terenowych, ściany oporowej, skarpy i zagospodarowania zielenią:

a) wysokościowe dowiązanie jezdni na dz. nr 11494/4 (po podziale 11494/6),

b) wysokościowe dowiązanie chodnika na dz. nr 11492 (po podziale 11492/2), 11493 (po podziale 11493/2), 11495 (po podziale 11495/2), 11497 (po podziale 11497/2), 11502/1 (po podziale 11502/4), 11503/8, 11498/1, 11496/1, 11494/4 (po podziale 11494/6),

c) wysokościowe dowiązanie zjazdów na dz. nr 11502/1 (po podziale 11502/4),

d) wykonanie muru oporowego na dz. nr 11492 (po podziale 11492/2), 11493 (po podziale 11493/2), 11495 (po podziale 11495/2), 11497 (po podziale 11497/2),

e) wykonanie skarpy na dz. nr 11490, 11797/4, 11494/4 (po podziale 11494/6),

f) budowa chodnika na dz. nr 11496/1, 11494/4 (po podziale 11494/6),

g) budowa schodów terenowych na dz. nr 11496/1, 11494/4 (po podziale 11494/6),

h) zagospodarowanie zielenią na dz. nr 11494/4 (po podziale 11494/6),

4) rozbiórki obiektów budowlanych i wycinki drzew i krzewów:

a) rozbiórka wiaty śmietnikowej na dz. nr 11492 (po podziale 11492/2),

b) rozbiórka ogrodzenia na dz. nr 11497 (po podziale 11497/2), 11503/8, 11498/1, 11496/1,

c) przestawienie ogrodzenia na dz. nr 11797/4, 11490,

d) wycinka drzew i krzewów na dz. nr 11490, 11498/1, 11496/1.

Inwestycja jest zlokalizowana w całości na nieruchomości oznaczonej działką nr: 11502/2 oraz w części na nieruchomości oznaczonej działką nr: 11502/1, 11497, 11495, 11493, 11492, 11494/4 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy zjazdów, chodników, schodów terenowych, ściany oporowej, skarpy i zagospodarowania zielenią oraz rozbiórki obiektów budowlanych i wycinki drzew i krzewów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 11492 (po podziale 11492/2), 11494/4 (po podziale 11494/6), 11502/1 (po podziale 11502/4), 12381, 11503/8, 11498/1, 11496/1, 11490, 11797/4, 11487/2, 11487/4, 11538, 11493 (po podziale 11493/2), 11495 (po podziale 11495/2), 11497 (po podziale 11497/2) (obręb 0005, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 11502/1, 11497, 11495, 11493, 11492, 11494/4 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 11502/3, 11497/1, 11495/1, 11493/1, 11494/5, 11492/1 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza projektowanym pasem drogowym: 11502/4, 11497/2, 11495/2, 11493/2, 11494/6, 11492/2 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, w całości wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 11502/2 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 11502/2, 11502/3, 11497/1, 11495/1, 11493/1, 11492/1, 11494/5 (obręb nr 0005, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy zjazdów, chodników, schodów terenowych, ściany oporowej, skarpy i zagospodarowania zielenią oraz rozbiórki obiektów budowlanych i wycinki drzew i krzewów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 11492/2, 11494/6, 11502/4, 12381, 11503/8, 11498/1, 11496/1, 11490, 11797/4, 11487/2, 11487/4, 11538, 11493/2, 11495/2, 11497/2 (obręb 0005, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0005 Miasto Suwałki:

 • 11502/1 o pow. 0,0430 ha dzielona na działki: 11502/3 o pow. 0,0028 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 11502/4 o pow. 0,0402 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 11497 o pow. 0,1744 ha dzielona na działki: 11497/1 o pow. 0,0392 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 11497/2 o pow. 0,1352 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 11495 o pow. 0,1732 ha dzielona na działki: 11495/1 o pow. 0,0388 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 11495/2 o pow. 0,1344 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 11493 o pow. 0,1574 ha dzielona na działki: 11493/1 o pow. 0,0137 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 11493/2 o pow. 0,1437 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 11492 o pow. 0,1896 ha dzielona na działki: 11492/1 o pow. 0,0420 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 11492/2 o pow. 0,1476 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 11494/4 o pow. 0,2975 ha dzielona na działki: 11494/5 o pow. 0,0294 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 11494/6 o pow. 0,2681 ha (w dotychczasowym władaniu)

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

Dzień publicznego ogłoszenia: 31 sierpnia 2023 r.

238/2023

Top