OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 09.11.2022 r., znak: I.042.02.3.10.2014/2022.RR, decyzję nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na terenie miasta Suwałki od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowę drogi gminnej klasy G w  zakresie:

 • budowy drogi gminnej klasy G od skrzyżowania z ul. Wylotową (skrzyżowanie typu „rondo”) do skrzyżowania z ul. Sejneńską (skrzyżowanie typu „rondo”),
 • budowy tunelu pod linią kolejową nr 51 Suwałki- Trakiszki,
 • budowy murów oporowych,
 • rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
 • budowy skrzyżowania projektowanej drogi klasy G z drogą klasy D,
 • przebudowy i budowy zjazdów do nieruchomości położonych przy projektowanej drodze,
 • budowy chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowy ścieżek pieszo- rowerowych o nawierzchni bitumicznej,
 • budowy i przebudowy odwodnienia- kanalizacja deszczowa,
 • budowy przepompowni wód opadowych,
 • przebudowy sieci cieplnych,
 • przebudowy sieci elektro- energetycznej,
 • budowy oświetlenia drogowego,
 • przebudowy i budowy sieci wodno- kanalizacyjnych,
 • przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
 • budowy kanału technologicznego,
 • ustawienia wiat przystankowych,
 • umocnienia skarp geokratą komórkową,
 • budowy zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego,
 • rozbiórki torów bocznicowych,
 • budowy i przebudowy ogrodzeń,
 • zagospodarowania zielenią – wycinka istniejących drzew, wykonanie nasadzeń i trawników,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1. budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowa skrzyżowania typu „rondo” z ulicą Wylotową wraz z dostosowaniem fragmentów ścieżki rowerowej i chodnika wraz pasem zieleni (na działce nr 24578/1),

b) przebudowa skrzyżowania z ulicą Sejneńską wraz z dostosowaniem fragmentów ścieżki rowerowej, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej wraz pasem zieleni (na działce nr 24925, 24987/2, 24986, 24937/1),

2. budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa i przebudowa sieci cieplnej (na działce nr 24578/1, 24624/2),

b) przebudowa sieci elektroenergetycznej (na działce nr 24623 (po podziale działka 24623/2), 24624/2, 24578/1, 24940/3 (po podziale działka 24940/10), 24898/2 (po podziale działka 24898/38), 24897/5 (po podziale działka 24897/21), 24897/2 (po podziale działka 24897/19), 24892 (po podziale działka 24892/2), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

c) rozbiórka istniejącej sieci elektro- energetycznej (na działce nr 24616/9 (po podziale działka 24616/11), 24617 (po podziale działka 24617/3)),

d) wykonanie komory przewiertowej (na działce nr 24617 (po podziale działka 24617/2), 24625 (po podziale działka 24625/2), 24892 (po podziale działka 24892/2)),

e) likwidacja kabla elektro- energetycznego oświetleniowego (na działce 24938 (po podziale działka 24938/2)),

f) przebudowa sieci elektro- energetycznej oświetleniowej (na działce 24948/7, 24944)),

g) przebudowa słupa elektro- energetycznego (na działce 24941/2 (po podziale działka 24941/7)),

h) budowa sieci elektro- energetycznej (zasilanie awaryjne przepompowni wód opadowych) (na działce nr 24949/2 (po podziale działka 24949/6)),

i) przebudowa sieci wodociągowej (na działce nr 24940/3 (po podziale działka 24940/10), 24949/4 (po podziale działka 24949/4), 24898/22 (po podziale działka 24898/40), 24897/5 (po podziale działka 24897/21), 24897/14 (po podziale działka 24897/17), 24897/2 (po podziale działka 24897/19), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

j) rozbiórka sieci wodociągowej (na działce nr 24897/5 (po podziale działka 24897/21), 24897/14 (po podziale działka 24897/17), 24897/2 (po podziale działka 24897/19)),

k) budowa sieci wodociągowej (na działce nr 24898/2 (po podziale działka 24898/38)),

l) budowa sieci deszczowej (na działce nr 24949/1 (po podziale działka 24949/1), 24898/22 (po podziale działka ł) 24898/40), 24898/2 (po podziale działka 24898/38), 24897/5 (po podziale działka 24897/21)),

m) przebudowa kanalizacji sanitarnej (na działce nr 24940/3 (po podziale działka 24940/10)).

3. rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

a) likwidacja torów bocznicowych (na działce nr 24947 (po podziale działka 24947/2- wraz z przestawieniem wiaty śmietnikowej), 24892 (po podziale działka 24892/2)).

4. budowy lub przebudowy zjazdów:

a) budowa zjazdu z wykonaniem skarp (na działce nr 24944, 24948/7, 24940/6 (po podziale działka 24940/14), 24940/1 (po podziale działka 24940/8), 24898/2 (po podziale działka 24898/38), 24898/5 (po podziale działka 24897/21), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

b) wykonanie skarp (na działce nr 24943/3, 24941/4 (po podziale działka 24941/9), 24940/3 (po podziale działka 24940/10),

c) zagospodarowanie zielenią (na działce nr 24949/1 (po podziale działka 24949/4)),

d) budowa ścieżki pieszo- rowerowej (na działce nr 24949/1 (po podziale działka 24949/4), 24947 (po podziale działka 24947)),

e) budowa i przebudowa ogrodzenia (na działce nr 24897/2 (po podziale działka 24897/19)),

2) budowę drogi gminnej klasy D w  zakresie:

 • budowy drogi dojazdowej klasy D od projektowanej drogi gminnej klasy G do ul. Dąbrówka,
 • rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
 • przebudowy i budowy zjazdów do nieruchomości położonych przy projektowanej drodze,
 • budowy chodników i ścieżek pieszo- rowerowych,
 • budowy kanalizacji deszczowej,
 • przebudowy sieci elektro- energetycznej,
 • budowy oświetlenia drogowego,
 • przebudowy i budowy sieci wodno- kanalizacyjnych,
 • przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
 • budowy kanału technologicznego,
 • przebudowy sieci cieplnej,
 • rozbiórki torów bocznicowych,
 • rozbiórki budynku lokomotywowni,
 • budowy i przebudowy ogrodzeń,
 • zagospodarowania zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1. budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowa skrzyżowania z ulicą Dąbrówka wraz z dostosowaniem fragmentów ścieżki pieszo- rowerowej wraz z pasem zieleni (na działce nr 24885) oraz chodnika (na działce nr 24885, 24886, 24900)),

2. budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) przebudowa sieci cieplnej (na działce nr 24885, 24886, 24900)),

b) budowa sieci elektro- energetycznej oświetleniowej (na działce nr 24885, 24900)),

c) budowa sieci telekomunikacyjnej (na działce 24885, 24900)),

3. rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

a) rozbiórka bocznicy kolejowej (na działce nr 24889 (po podziale działka 24889/3)),

b) rozbiórka budynku lokomotywowni (na działce nr 24889 (po podziale działka 24889/3)),

4. budowy lub przebudowy zjazdów:

a) wysokościowe dowiązanie projektowanego zjazdu (na działce nr 24897/12),

b) budowa zjazdów (na działce nr 24894 (po podziale działka 24894/4), 24895 (po podziale działka 24895/2), 24890, 24891)).

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

1) budowa drogi gminnej klasy G

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej  działkami nr:  24618/9, 24618/6 (istniejący pas drogowy) oraz na działkach nr 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) i w części na działce nr 24619, 24620, 24621, 24622/4, 24623, 24616/9, 24617, 24625, 24892, 24947, 24938, 24939, 24893, 24894, 24940/3, 24940/5, 24940/6, 24940/1, 24941/4, 24941/5, 24941/2, 24949/1, 24949/2, 24898/3, 24898/13, 24898/2, 24898/22, 24897/5, 24897/14, 24897/2, 24588/5 (teren zamknięty linii kolejowej nr 51) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki)

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24623 (po podziale 24623/2), 24616/9 (po podziale 24616/11), 24617 (po podziale 24617/3, 24617/2), 24624/2, 24625 (po podziale 24625/2), 24947 (po podziale 24947/2), 24938 (po podziale 24938/2), 24944, 24948/7, 24943/3, 24940/3 (po podziale 24940/10), 24940/6 (po podziale 24940/14), 24940/1 (po podziale 24940/8), 24941/4 (po podziale 24941/9), 24941/2 (po podziale 24941/7), 24949/1 (po podziale 24949/4), 24949/2 (po podziale 24949/6), 24898/22 (po podziale 24898/40), 24898/2 (po podziale 24898/38), 24897/5 (po podziale 24897/21), 24897/14 (po podziale 24897/17), 24897/2 (po podziale 24897/19), 24892 (po podziale 24892/2), 24939 (po podziale 24939/2), 24925, 24987/2, 24986, 24937/1, 24578/1 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 24619, 24620, 24621, 24622/4, 24623, 24616/9, 24617, 24625, 24892, 24947, 24938, 24939, 24893, 24894, 24940/3, 24940/5, 24940/6, 24940/1, 24941/4, 24941/5, 24941/2, 24949/1, 24949/2, 24898/3, 24898/13, 24898/2, 24898/22, 24897/5, 24897/14, 24897/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 24619/1, 24620/1, 24621/1, 24622/5, 24623/1, 24616/10, 24617/1, 24625/1, 24892/1, 24947/1, 24938/1, 24939/1, 24893/1, 24894/1, 24940/9, 24940/11, 24940/13, 24940/7, 24941/8, 24941/10, 24941/6, 24949/3, 24949/5, 24898/41, 24898/35, 24898/37, 24898/39, 24897/20, 24897/16, 24897/18 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 24619/2, 24620/2, 24621/2, 24622/6, 24623/2, 24616/11, 24617/2, 24617/3, 24625/2, 24892/2, 24947/2, 24938/2, 24939/2, 24893/2 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy D), 24894/2 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy D), 24894/3 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy D), 24894/4, 24940/10, 24940/12, 24940/14, 24940/8, 24941/9, 24941/11, 24941/7, 24949/4, 24949/6, 24898/36, 24898/42, 24898/38, 24898/40, 24897/21, 24897/17, 24897/19 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice projektowanego pasa drogowego: 24618/9, 24618/6, 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 24618/9, 24618/6, 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2, 24619/1, 24620/1, 24621/1, 24622/5, 24623/1, 24616/10, 24617/1, 24625/1, 24892/1, 24947/1, 24938/1, 24939/1, 24893/1, 24894/1, 24940/9, 24940/11, 24940/13, 24940/7, 24941/8, 24941/10, 24941/6, 24949/3, 24949/5, 24898/41, 24898/35, 24898/37, 24898/39, 24897/20, 24897/16, 24897/18 oraz w części na działce 24588/5 (teren zamknięty linii kolejowej nr 51- nie ulega podziałowi) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki)

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24623/2, 24616/11, 24617/3, 24617/2, 24624/2, 24625/2, 24947/2, 24938/2, 24944, 24948/7, 24943/3, 24940/10, 24940/14, 24940/8, 24941/9, 24941/7, 24949/4, 24949/6, 24898/40, 24898/38, 24897/21, 24897/17, 24897/19, 24892/2, 24939/2, 24925, 24987/2, 24986, 24937/1, 24578/1  (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

 2) budowa drogi gminnej klasy D

Inwestycja jest zlokalizowana na części nieruchomości oznaczonej działkami  nr:  24893, 24894, 24895, 24889 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki)

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24897/12, 24894 (po podziale 24894/4), 24895 (po podziale 24895/2), 24889 (po podziale 24889/3, 24889/2), 24890, 24891, 24885, 24886, 24900 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 24893, 24894, 24895, 24889 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 24893/2, 24894/2, 24894/3, 24895/1, 24889/1 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 24893/1 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy G), 24894/1 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy G), 24894/4, 24895/2, 24889/2, 24889/3 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 24893/2, 24894/2, 24894/3, 24895/1, 24889/1 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki)

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24897/12, 24894/4, 24895/2, 24889/3, 24889/2, 24890, 24891, 24885, 24886, 24900 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0010 Miasto Suwałki:

 • 24619 o pow. 0,2984 ha dzielona na działki: 24619/1 o pow. 0,0792 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24619/2 o pow. 0,2192 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24620 o pow. 0,2396 ha dzielona na działki: 24620/1 o pow. 0,0612 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24620/2 o pow. 0,1784 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24621 o pow. 0,2562 ha dzielona na działki: 24621/1 o pow. 0,0514 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24621/2 o pow. 0,2048 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24622/4 o pow. 0,1826 ha dzielona na działki: 24622/5 o pow. 0,0891 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24622/6 o pow. 0,0935 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24623 o pow. 0,2981 ha dzielona na działki: 24623/1 o pow. 0,0904 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24623/2 o pow. 0,2077 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24616/9 o pow. 0,1530 ha dzielona na działki: 24616/10 o pow. 0,0091 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24616/11 o pow. 0,1439 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24617 o pow. 0,0599 ha dzielona na działki: 24617/1 o pow. 0,0243 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G), 24617/2 o pow. 0,0138 ha (w dotychczasowym władaniu) i 24617/3 o pow. 0,0218 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24625 o pow. 0,0975 ha dzielona na działki: 24625/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24625/2 o pow. 0,0960 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24892 o pow. 0,0976 ha dzielona na działki: 24892/1 o pow. 0,0382 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24892/2 o pow. 0,0594 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24947 o pow. 0,0411 ha dzielona na działki: 24947/1 o pow. 0,0071 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24947/2 o pow. 0,0340 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24938 o pow. 0,0037 ha dzielona na działki: 24938/1 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24938/2 o pow. 0,0017 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24939 o pow. 0,1469 ha dzielona na działki: 24939/1 o pow. 0,1161 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24939/2 o pow. 0,0308 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24893 o pow. 0,4051 ha dzielona na działki: 24893/1 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24893/2 o pow. 0,4011 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D),
 • 24894 o pow. 0,5834 ha dzielona na działki: 24894/1 o pow. 0,0148 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G), 24894/2 o pow. 0,2187 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D), 24894/3 o pow. 0,0052 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D) i 24894/4 o pow. 0,3447 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24940/3 o pow. 0,1178 ha dzielona na działki: 24940/9 o pow. 0,0562 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/10 o pow. 0,0616 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24940/5 o pow. 0,0203 ha dzielona na działki: 24940/11 o pow. 0,0088 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/12 o pow. 0,0115 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24940/6 o pow. 0,0146 ha dzielona na działki: 24940/13 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/14 o pow. 0,0105 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24940/1 o pow. 0,0191 ha dzielona na działki: 24940/7 o pow. 0,0062 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/8 o pow. 0,0129 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24941/4 o pow. 0,0768 ha dzielona na działki: 24941/8 o pow. 0,0186 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24941/9 o pow. 0,0582 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24941/5 o pow. 0,2087 ha dzielona na działki: 24941/10 o pow. 0,0170 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24941/11 o pow. 0,1917 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24941/2 o pow. 0,0278 ha dzielona na działki: 24941/6 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24941/7 o pow. 0,0273 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24949/1 o pow. 2,4187 ha dzielona na działki: 24949/3 o pow. 0,0396 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24949/4 o pow. 2,3791 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24949/2 o pow. 0,7262 ha dzielona na działki: 24949/5 o pow. 0,0126 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24949/6 o pow. 0,7136 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24898/3 o pow. 0,1534 ha dzielona na działki: 24898/41 o pow. 0,0163 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/42 o pow. 0,1371 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24898/13 o pow. 0,3480 ha dzielona na działki: 24898/35 o pow. 0,1553 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/36 o pow. 0,1927 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24898/2 o pow. 0,1880 ha dzielona na działki: 24898/37 o pow. 0,0035 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/38 o pow. 0,1845 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24898/22 o pow. 0,5331 ha dzielona na działki: 24898/39 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/40 o pow. 0,5291 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24897/5 o pow. 0,2582 ha dzielona na działki: 24897/20 o pow. 0,0227 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24897/21 o pow. 0,2355 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24897/14 o pow. 0,5391 ha dzielona na działki: 24897/16 o pow. 0,0016 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24897/17 o pow. 0,5375 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24897/2 o pow. 0,0590 ha dzielona na działki: 24897/18 o pow. 0,0001 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24897/19 o pow. 0,0589 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24895 o pow. 0,0731 ha dzielona na działki: 24895/1 o pow. 0,0145 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D) i 24895/2 o pow. 0,0586 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 24889 o pow. 0,6237 ha dzielona na działki: 24889/1 o pow. 0,0699 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D), 24889/2 o pow. 0,2364 ha (w dotychczasowym władaniu) i 24889/3 o pow. 0,3174 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

Dzień publicznego ogłoszenia: 26 stycznia 2023 r.

22/2023

Top