Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25.10.2022 r. (uzupełnionego dnia 16.11.2022 r.), znak: I.7011.04.1.2022.RR, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz z sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę nowej jezdni ulicy Rycerskiej (od skrzyżowania z ul. Kawaleryjską do skrzyżowania z ul. Lotniczą) i Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej) o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR 3 łączącej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ulicy Lotniczej,
 • budowę nowej jezdni ulicy Rycerskiej (od skrzyżowania z ul. Hetmańską do skrzyżowania z ul.  Kawaleryjską), Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej) i Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) o nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 3 łączącej z projektowaną nawierzchnią bitumiczną ulicy Rycerskiej,
 • budowę zjazdów indywidualnych i dojazdu do separatora i osadnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po zachodniej stronie ulicy Rycerskiej i wzdłuż ogródków działkowych,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej po południowej stronie ulicy Kawaleryjskiej,
 • budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej jednostronnego po wschodniej stronie ulicy Rycerskiej, obustronnego wzdłuż ul. Hetmańskiej i ul. Powstańców Śląskich oraz jednostronnego po północnej stronie ulicy Kawaleryjskiej,
 • budowa rowu otwartego trapezowego, skarp i drenażu francuskiego po zachodniej stronie ulicy Rycerskiej i wzdłuż ogródków działkowych
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odprowadzeniem do gruntu poprzez system komór drenażowych,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zagospodarowanie zielenią – wycinka istniejących drzew, wykonanie nasadzeń i trawników.

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

 1. budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) budowa skrzyżowania z ulicą Lotniczą wraz z dostosowaniem fragmentów ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika wraz pasem zieleni (na działce nr 31918/1 i 31915/7 (po podziale 31915/39)),

b) rozbiórka istniejącego zjazdu z ul. Zastawie, budowa i przebudowa chodnika, wysokościowe dowiązanie ścieżki pieszo – rowerowej oraz umocnienie skarp i zagospodarowanie zielenią (na działce nr 31916),

c) dowiązanie wysokościowe jezdni, chodników i ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Kawaleryjskiej (na działce nr 31823/13) i w ul. Hetmańskiej (na działce nr 31915/8),

d) budowa jezdni i chodników w ul. Powstańców Śląskich (na działce nr 31915/5),

2) budowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej w ul. Lotniczej (na działce nr 31918/1), w ul. Zastawie (działka nr 31916), w ul. Powstańców Śląskich (na działce nr 31915/5),

b) budowa odcinka kanału technologicznego w ul. Lotniczej (na działce nr 31918/1), w ul. Zastawie (działka nr 31916), w ul. Powstańców Śląskich (na działce nr 31915/5),

c) budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sieć i przykanalik) w ul. Powstańców Śląskich (na działce nr 31915/5),

d) budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (przyłącze) w ul. Kawaleryjskiej (na działce nr 31823/13),

e) budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich (na działce nr 31915/5) i w ul. Zastawie (działka nr 31916),

3) budowy lub przebudowy zjazdów:

a) wysokościowe dowiązanie projektowanych zjazdów i chodników na działkach nr: 35632/1, 35632/2, 35632/3, 31915/15, 31915/16, 31915/17, 31915/26, 35657/1, 35657/2, 35657/3, 35657/4, 31915/29, 31915/30, 35627/1, 35627/2, 35664, 35665, 35666, 35672, 35673, 35674, 35668, 35669, 35670, 35671 i 31915/3 (po podziale 31915/38).

Inwestycja jest zlokalizowana w części na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31915/7, 31915/3 oraz w całości na nieruchomości oznaczonej działką nr: 35667 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych oraz budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr:  31915/7 (po podziale 31915/39), 31915/3 (po podziale 31915/38), 31916, 31918/1, 31915/8, 31823/13, 31915/5, 35632/1, 35632/2, 35632/3, 31915/15, 31915/16, 31915/17, 31915/26, 35657/1, 35657/2, 35657/3, 35657/4, 31915/29, 31915/30, 35627/1, 35627/2, 35664, 35665, 35666, 35672, 35673, 35674, 35668, 35669, 35670, 35671 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 31915/7, 31915/3 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 31915/37, 31915/40 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 31915/38, 31915/39 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice projektowanego pasa drogowego: 35667 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31915/37 (z podz. dz. 31915/3), 31915/40 (z podz. dz. 31915/7), 35667 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych oraz budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 31915/38 (z podz. dz. 31915/3), 31915/39 (z podz. dz. 31915/7), 31916, 31918/1, 31915/8, 31823/13, 31915/5, 35632/1, 35632/2, 35632/3, 31915/15, 31915/16, 31915/17, 31915/26, 35657/1, 35657/2, 35657/3, 35657/4, 31915/29, 31915/30, 35627/1, 35627/2, 35664, 35665, 35666, 35672, 35673, 35674, 35668, 35669, 35670, 35671 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:

 • 31915/7 o pow. 1,2429 ha dzielona na działki: 31915/40 o pow. 1,2161 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31915/39 o pow. 0,0268 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 31915/3 o pow. 0,6596 ha dzielona na działki: 31915/37 o pow. 0,0618 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31915/38 o pow. 0,5978 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. 276/2022

276/2022