OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia z dnia 05.04.2022 r., znak: I.7011.03.14.2021/2022.RR, decyzję nr 2/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

-rozbudowę i przebudowę jezdni ul. Powstańców Wielkopolskich,

-rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego kolidującego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulicy Powstańców Wielkopolskich z ulicą Zastawie,

– budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulicy Powstańców Wielkopolskich z ulicą Kawaleryjską,

– przebudowę skrzyżowań zwykłych ul. Powstańców Wielkopolskich z ulicami:  Hetmańską, Bohaterów, Partyzantów, Kosynierów, ulicą bez nazwy (działka nr 34552), 41 Pułku Piechoty, Lotniczą, Ułanów Grochowskich,

– rozbudowę skrzyżowania zwykłego ul. Powstańców Wielkopolskich z ulicą Partyzantów (działka nr 31839 (po podziale 31839/1),

– przebudowę i budowę chodników,

– przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych,

– budowę drogi rowerowej,

– budowę opaski między chodnikiem a drogą rowerową,

– przebudowę zatok autobusowych,

– przebudowę i budowę zjazdów,

– budowę kanału technologicznego,

– przebudowę i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

– budowę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,

– przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,

– przebudowę i budowę  oświetlenia ulicznego,

– przebudowę i budowę kablowej linii energetycznej nN wraz z budową przyłączy WLZ,

– przebudowę kablowej linii energetycznej SN,

– przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

– wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie oraz zagospodarowanie zielenią,

– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa innych dróg publicznych:

1) przebudowa skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 na działkach nr 31359/4, 31359/3 w zakresie:

– przebudowy drogi rowerowej, fragmentów chodników i ciągu pieszo-rowerowego,

– przebudowa przejścia dla pieszych,

– zagospodarowanie zielenią,

2) przebudowa skrzyżowania z ul. Zastawie na działce nr 31364/9 (po podziale 31364/11) w zakresie:

– wysokościowego dowiązania jezdni, chodników i zjazdów,

– zagospodarowania zielenią,

3) przebudowa skrzyżowania z ul. Bohaterów (działka nr  31819) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni i chodników oraz zagospodarowania zielenią,

4) przebudowa skrzyżowania z ul. Partyzantów (działki nr 31681 i 31844) w zakresie:

– wysokościowego dowiązania jezdni i chodników,

– zagospodarowania zielenią (działka nr 31681),

5) przebudowa skrzyżowania z ul. Kosynierów (działki nr 31858/2 , 31736/2) w zakresie:

– wysokościowego dowiązania jezdni i chodników,

– zagospodarowania zielenią (działka nr 31736/2),

6) przebudowa skrzyżowania z ul. Kawaleryjską w zakresie:

-wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowania zielenią (działka nr 31872),

– wysokościowego dowiązania jezdni i chodnika na działce nr 31506/5,

7) przebudowa skrzyżowania z ulicą bez nazwy (działka nr 34552) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika oraz zagospodarowania zielenią,

8) przebudowa skrzyżowania z ul. 41 Pułku Piechoty (działka nr 31894) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika oraz zagospodarowania zielenią,

9) przebudowa skrzyżowania z ul. Ułanów Grochowskich (działka nr 32083) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni, chodników oraz zagospodarowania zielenią,

10) przebudowa skrzyżowania z ul. Raczkowską (działki nr 32066/1, 32094/3) w zakresie:

– wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika,

– budowy drogi rowerowej i chodnika w pasem rozdziału,

– zagospodarowania zielenią,

b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

1) budowa kablowych przyłączy energetycznych na działkach nr: 31544, 31545, 31546, 31658/1, 31659, 31660, 31661, 31695, 31696, 31697, 31698, 31699, 31853, 31852/1, 31851/2, 31818/10, 31839 (po podziale 31839/2), 31818/9, 31838, 31818/7, 31837, 31836/2, 31835, 31818/6, 31818/5, 31834, 31749, 31818/3, 34543, 31796, 31815/1, 31815/2, 31816, 31817/2, 32071, 32070, 32069, 32068, 32067, 32084, 32085, 32086, 32088, 32089, 32090, 32091, 32032, 32034/2, 32034/1, 32035, 32036, 32037, 34244, 32039, 32041, 32065, 32064, 32063, 31887, 31886, 31868, 31867,

2) rozbiórka napowietrznych przyłączy energetycznych na działkach nr: 31544, 31545, 31546, 31658/1, 31659, 31660, 31661, 31681, 31695, 31696, 31697, 31698, 31699, 31853, 31852/1, 31851/2, 31818/10, 31839 (po podziale 31839/2), 31818/9, 31838, 31818/7, 31837, 31836/2, 31835, 31818/6, 31818/5, 31834, 31844,  31817/1, 31775/2, 34543, 31796, 31815/1, 31815/2, 31816, 31817/2, 32071, 32070, 32069, 32068, 32067, 32084, 32085, 32086, 32088, 32089, 32090, 32091, 32032, 32034/2, 32034/1, 32035, 32036, 32037, 34244, 32039, 32041, 32065, 32064, 32063, 31887, 31867, 31543, 32066/1,

3) przewieszenie istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego na działkach nr 31662, 31681, 31850/1, 31844,

4) budowa kanału technologicznego na działkach nr: 31359/3, 31359/4, 31819, 31736/2, 31506/5, 32083, 32066/1, 31872, 31894, 31681, 34552,

5) budowa kablowej linii oświetleniowej na działkach nr: 31359/4, 31363/20 (po podziale 31363/22), 31364/9 ((po podziale 31364/11) z ustawieniem latarni), 31820, 31681, 31819, 31736/2, 34552, 31775/2, 32083, 32066/1, 32119/1, 31918/1, 31894, 31872, 31858/2 z ustawieniem latarni, 31506/5, 31844, 31832/2,

6) rozbiórka kablowych linii energetycznych nN na działkach nr: 32066/1, 32091, 31868, 31872, 34507/2, 31886,  31820, 32095, 31821/5, 31844, 31359/4, 31363/20, 31819, 31858/2, 31869, 31750,

7) zabezpieczenie istniejących kablowych linii energetycznych na działkach nr: 31832/2, 31819, 31681, 31820, 31821/5, 31869, 31872,

8) budowa kablowej linii energetycznej nN na działkach nr: 32066/1, 31819, 31872, 31869, 31820, 34507/1, 32095, 32096, 31681, 31775/2, 32083, 31506/5, 31736/2, 31844, 31894,

9) budowa kablowej linii energetycznej SN na  działkach  nr  31869, 31872,

10) rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 31872, 31894, 32066/1,

11) budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr: 31364/9 (po podziale 31364/11), 31736/2, 31872, 31844, 32066/1,

12) rozbiórka sieci wodociągowej na działkach nr: 31775/2, 31832/2, 31872,

13) budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 32066/1, 32094/3, 32029/3, 32119/1, 31821/4, 31832/2, 31872,

14) budowa przyłączy wodociągowych na działkach nr: 32066/1, 32029/2, 32028/2, 32030/4,

15) rozbiórka linii energetycznych napowietrznych na działkach nr: 31543, 31544, 31844, 31872, 31918/1, 32066/1, 32083, 31736/2,

c) budowa lub przebudowa zjazdów:

– wysokościowe dowiązanie przebudowywanych zjazdów indywidualnych na działki nr: 31750, 31815/1, 31796, 32084, 32085, 32087, 32088, 32039, 32049, 32041, 31887, 31698, 31697, 31818/8, 32034/2, 32090.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości  oznaczonej  działkami  nr:  31359/5, 31818/11, 32066/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz w części na działkach nr: 31363/20, 31364/9, 31839  (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 31363/20, 31364/9, 31839 (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 31363/21, 31364/10  (obręb  0007,  Miasto  Suwałki),  oraz  działka  nr 31839/1 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31363/22, 31364/11, 31839/2 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu  podziału.

Numery działek, które  w  całości  wchodzą  w  granice  pasa  drogowego ww. ulicy:  31359/5, 31818/11, 32066/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31359/5, 31818/11, 32066/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz na działkach nr: 31363/21, 31364/10 (obręb 0007, Miasto Suwałki) oraz na działce nr 31839/1 (obręb 0007, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów na nieruchomości oznaczonej działkami nr:  

31359/3, 31359/4, 31363/20, 31543, 31364/9, 31820, 31821/5, 31544, 31545, 31546, 31818/5, 31821/4, 31832/2, 31819, 31834, 31818/8,  31658/1, 31835, 31818/6, 31837, 31818/9, 31818/10, 31838, 31659, 31660, 31661, 31662, 31818/7, 31681, 31850/1, 31695, 31696, 31844, 31839, 31851/2, 31697, 31698, 31699, 31852/1, 31858/2, 31853, 31867, 31736/2, 31749, 31750, 31868, 31869, 31818/3, 31872, 31506/5, 34543, 34552, 31886, 31796, 31887, 31815/1, 31816, 31815/2, 31775/2, 31918/1,  31817/1, 31817/2, 32071, 32070, 32069, 32068, 32067, 32063, 32064,  32065,  32083, 32084, 32049, 32041, 32085, 32086, 32039, 32087, 32088, 32089, 34244, 32037, 32036, 32090, 32034/2, 32034/1, 32091, 32029/2, 32032, 32035, 32030/4, 32029/3, 32066/1, 32094/3, 34507/1, 32028/2, 34507/2, 32096, 32119/1, 32095, 31894, 31836/2.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi powiatowej i gminnej:

Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:

  • 31363/20 o pow. 21,3669 ha dzielona na działki: 31363/21 o pow. 0,1562 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 31363/22 o pow. 21,2107 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 31364/9 o pow. 1,5260 ha dzielona na działki: 31364/10 o pow. 0,1456 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 31364/11 o pow. 1,3804 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 31839 o pow. 0,0799 ha dzielona na działki: 31839/1 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31839/2 o pow. 0,0740 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

Zgodnie z art. 11f ust. 7a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko, decyzja dostępna jest również do wglądu przez okres 14 dni od dnia jej publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dzień publicznego ogłoszenia: 5 lipca 2022 r.

168/2022

Top