OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19.05.2022 r., znak: I.7011.02.11.2022.RR, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowie ul. Rodziny Rylskich w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę jezdni manewrowej,
 • budowę zjazdów,
 • budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowę chodników,
 • budowę ścieżek pieszo-rowerowych,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • budowę zatok postojowych,
 • wycinkę oraz przesadzenie kolidujących drzew i krzewów,
 • rozbiórkę kolidujących ogrodzeń, elementów drogowych (krawężniki, obrzeża, nawierzchnie jezdni i zjazdów),
 • rozbiórkę i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej wraz z hydrantami,
 • budowę kanalizacji sanitarnej,
 • rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej,
 • rozbiórkę i budowę kablowych i napowietrznych sieci energetycznych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • rozbiórkę i budowę sieci telekomunikacyjnej,
 • zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym oraz przebudowywanymi i rozbudowywanymi pasami drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu):

a) budowa lub przebudowa zjazdów:

1) – wysokościowe dowiązanie przebudowywanych zjazdów na działki nr:

21073/2 (z podz. dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podz. dz. 21075/4); 21078/29 (z podz. dz. 21078/1); 21078/32 (z podz. dz. 21078/2); 21074/2 (z podz. dz. 21074)

2) – zagospodarowanie zielenią na działkach nr: 21075/9, 21076/7

b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

1) rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej na działkach nr:

21163/7; 21163/8; 21167/9

2) rozbiórka sieci oświetleniowej na działkach nr: 21075/9, 21156/1, 25630

3) budowa kablowych sieci energetycznych na działkach nr: 21156/1; 25630

4) rozbiórka sieci elektroenergetycznej kablowej na działce nr: 21076/7

5) budowa sieci telekomunikacyjnej na działce nr: 21075/9

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141; 21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2; 21158/2; 21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, 21712/1, (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz w części na działkach 21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3; 21169/1; 21171/1; 21172/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

Numery działek podlegających podziałowi: 21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3; 21169/1; 21171/1; 21172/1; (obręb 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego oraz przebudowywanych i rozbudowywanych dróg: 21073/1; 21074/1; 21155/5; 21155/6; 20996/14; 21075/17; 21075/18; 21075/16; 21075/14; 21075/12; 21077/9; 21078/27; 21078/30; 21078/28; 21078/31; 21078/25; 21078/23; 21079/22; 25660/2; 25661/1; 25710/4; 20996/15; 21167/10; 21168/11; 21168/9; 21169/3; 21171/3; 21172/3; (obręb 0002, Miasto Suwałki)

Numery działek po podziale leżące poza pasem drogowym: 21073/2, 21074/2, 21155/7, 21075/10, 21075/11, 21075/13, 21075/15, 21077/10, 21078/29, 21078/32, 21078/26, 21078/24, 21079/23, 25660/1, 25661/2, 21167/11, 21168/12, 21168/10, 21169/4, 21171/4, 21172/4, 25710/5 według załączonego projektu podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141; 21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2; 21158/2; 21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, 21712/1, (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz na działkach nr: 21073/1; 21074/1; 21155/5; 21155/6; 20996/14; 21075/17; 21075/18; 21075/16; 21075/14; 21075/12; 21077/9; 21078/27; 21078/30; 21078/28; 21078/31; 21078/25; 21078/23; 21079/22; 25660/2; 25661/1; 25710/4; 20996/15; 21167/10; 21168/11; 21168/9; 21169/3; 21171/3; 21172/3 (obręb 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym oraz przebudowywanymi i rozbudowywanymi pasami drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomości oznaczonej działkami nr:

21073/2 (z podz. dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podz. dz. 21075/4); 21078/29 (z podz. dz. 21078/1); 21078/32 (z podz. dz. 21078/2); 21074/2 (z podz. dz. 21074); 21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630; 21075/9.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

 • 25710/3 o pow. 2,1350 ha dzielona na działki: 25710/4 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25710/5 o pow. 2,1316 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21167/8 o pow. 0,1915 ha dzielona na działki: 21167/10 o pow. 0,0017 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21167/11 o pow. 0,1898 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21078/2 o pow. 0,8000 ha dzielona na działki: 21078/30 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21078/31 o pow. 0,0639 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/32 o pow. 0,7254 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21078/1 o pow. 0,7743 ha dzielona na działki: 21078/27 o pow. 0,0075 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21078/28 o pow. 0,0639 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/29 o pow. 0,7029 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21075/5 o pow. 0,5515 ha dzielona na działki: 21075/12 o pow. 0,3841 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21075/11 o pow. 0,0899 ha (w dotychczasowym władaniu) i 21075/10 o pow. 0,0775 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21075/4 o pow. 0,2930 ha dzielona na działki: 21075/14 o pow. 0,1489 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/13 o pow. 0,1441 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21075/7 o pow. 0,0114 ha dzielona na działki: 21075/16 o pow. 0,0006 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/15 o pow. 0,0108 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21075/2 o pow. 0,3498 ha dzielona na działki: 21075/17 o pow. 0,0946 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/18 o pow. 0,2552 ha (przeznaczona pod drogę gminną),
 • 21073 o pow. 1,0590 ha dzielona na działki: 21073/1 o pow. 0,0360 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21073/2 o pow. 1,0230 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21074 o pow. 1,1685 ha dzielona na działki: 21074/1 o pow. 0,0442 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21074/2 o pow. 1,1243 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21172/1 o pow. 0,0542 ha dzielona na działki: 21172/3 o pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21172/4 o pow. 0,0450 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21171/1 o pow. 0,0722 ha dzielona na działki: 21171/3 o pow. 0,0017 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21171/4 o pow. 0,0705 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21169/1 o pow. 0,1220 ha dzielona na działki: 21169/3 o pow. 0,0023 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21169/4 o pow. 0,1197 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21168/3 o pow. 0,0582 ha dzielona na działki: 21168/9 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21168/10 o pow. 0,0574 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21168/6 o pow. 0,0316 ha dzielona na działki: 21168/11 o pow. 0,0006 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21168/12 o pow. 0,0310 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21077/2 o pow. 0,2270 ha dzielona na działki: 21077/9 o pow. 0,0124 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21077/10 o pow. 0,2146 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21078/10 o pow. 0,0214 ha dzielona na działki: 21078/25 o pow. 0,0111 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/26 o pow. 0,0103 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21078/15 o pow. 0,0215 ha dzielona na działki: 21078/23 o pow. 0,0112 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/24 o pow. 0,0103 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21079/11 o pow. 0,0317 ha dzielona na działki: 21079/22 o pow. 0,0080 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21079/23 o pow. 0,0237 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 25660 o pow. 0,0089 ha dzielona na działki: 25660/2 o pow. 0,0042 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25660/1 o pow. 0,0047 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 25661 o pow. 0,0327 ha dzielona na działki: 25661/1 o pow. 0,0141 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25661/2 o pow. 0,0186 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21155/3 o pow. 0,0414 ha dzielona na działki: 21155/5 o pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21155/6 o pow. 0,0007 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21155/7 o pow. 0,0382 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 20996/11 o pow. 0,3980 ha dzielona na działki: 20996/14 o pow. 0,0580 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20996/15 o pow. 0,3400 ha (przeznaczona pod drogę gminną).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

141/2022

Top