OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 15.09.2021 r., znak: I.7011.04.11.2016/2021.IS, decyzję nr 1/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: 11KD (ul. Jana Brzechwy), 3KD i 4KD (ul. Stanisława Lema) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowa ulicy 11 KD (Jana Brzechwy) w zakresie:

– budowy jezdni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR2, obustronnych chodników i ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej ulicy,

– budowy zjazdów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

– rozbiórki kolidujących odcinków sieci wodociągowej i kablowych linii energetycznych nN,

– budowy niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycznych nN,

– budowy sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami ppoż.,

– budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami,

– budowy oświetlenia ulicznego,

– budowy kanału technologicznego,

– wycinki drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– budowa skrzyżowania ul. Jana Brzechwy z ul. Czesława Miłosza (działka nr 33921/4) w zakresie podłączenia jezdni ulicy, budowy fragmentów chodnika i drogi rowerowej wraz z zagospodarowaniem zielenią,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

– budowa oświetleniowej linii kablowej z ustawieniem latarni oświetleniowej na ul. Miłosza (działki nr 33921/4 i 33920/33),

– rozbiórka i budowa kablowej linii energetycznej nN (działka nr 33921/4),

– rozbiórka sieci wodociągowej (działki nr 33921/4 i 33920/33),

– budowa kanału technologicznego (działka nr 33921/4),

c) budowa lub przebudowa zjazdów:

– budowa zjazdów indywidualnych – wysokościowe dostosowanie – na działkach nr 35288/26 (przed podziałem 35288/17), 35288/19, 33934/8, 33935/7, 33938/4, 35202/10, 33933/10,

2) budowa ulicy 3KD (w przedłużeniu ul. Wisławy Szymborskiej) w zakresie:

– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR3,

– budowy obustronnych chodników i drogi dla rowerów po zachodniej stronie ulicy z pasem rozdziału,

– budowy przejść dla pieszych,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

– budowy sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami ppoż.,

– budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami,

– budowy oświetlenia ulicznego,

– budowy kanału technologicznego,

– budowy odcinka kablowej linii energetycznej SN-20kV,

– budowy słupa energetycznego dla potrzeb przewieszenia odcinka napowietrznej linii energetycznej SN-20kV,

– rozbiórki równolegle przebiegającej napowietrznej linii energetycznej SN-20kV,

– budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wycinki drzew,

– zagospodarowania zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– budowa skrzyżowania ul. 3KD z ul. Stanisława Staniszewskiego (działki nr 33900/4, 33810, 33941) w zakresie podłączenia jezdni ulicy wraz z budową fragmentów chodnika, drogi dla rowerów oraz przejścia dla pieszych, zagospodarowania zielenią,

b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

– budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikiem na działkach 33900/4 i 33810,

– budowa oświetleniowej linii kablowej na działkach nr 33900/4 i 33810,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanału technologicznego na działkach nr 33900/4 i 33941,

– przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-20kV w zakresie wymiany istniejącego słupa na działce nr 33915/1 na nowy słup oraz przewieszenia i regulacji naprężenia przewodów na działkach nr: 33915/1, 33915/39 (przed podziałem 33915/27), 33916/4, 33908/13, 33908/12,

c) budowa lub przebudowa urządzeń wodnych:

budowa tuneli rozsączających z separatorem i osadnikiem na działce nr 33900/4,

d) budowa lub przebudowa zjazdów:

– budowa zjazdów indywidualnych – wysokościowe dostosowanie – na działkach nr 33903/47, 33903/46, 33903/44, 33903/43, 33903/9, 33902/3, 33903/5,

3) budowa ulicy 4KD (ul. Stanisława Lema) w zakresie:

– budowy jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR3,

– budowy obustronnych chodników i drogi dla rowerów z pasem rozdziału po stronie południowej ulicy,

– budowy przejść dla pieszych,

– budowy skrzyżowania z ulicami 5KDW i 9KD,

– budowy zjazdów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

– budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem ppoż.,

– budowy oświetlenia ulicznego,

– budowy kanału technologicznego,

– budowy słupa energetycznego napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-20kV (na wysokości działki nr 33908/11) wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej SN-20kV w zakresie przewieszenia i regulacji naprężenia przewodów,

– budowy kablowej linii energetycznej SN-20kV z wprowadzeniem na nowy słup energetyczny na wysokości działki nr 33908/11,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– budowa skrzyżowania ul. 4KD z ul. Stanisława Staniszewskiego (działki nr 33908/1, 33941, 33916/1, 33970) w zakresie podłączenia jezdni ulicy i budową fragmentów chodnika, drogi dla rowerów oraz przejścia dla pieszych i zagospodarowania zielenią,

b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

– przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-20kV w zakresie rozbiórki istniejącego słupa energetycznego oraz przewieszenia i regulacji naprężenia przewodów, na działce nr 33908/11,

– rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-20kV w kierunku południowym na działkach nr 33916/4, 33915/39 (przed podziałem 33915/27), 33915/28, 33915/1, 33915/2, 33915/4, 33915/3, 33914/8, 33914/7, 33914/10, 33914/11, 33914/12, 33914/15, 33914/18, 33914/17, 33914/16, 33913/1, 33912/1, 33911/1, 33910/1, 33909/1, 33909/2, 33921/3, 33925/6 z wymianą istniejącego słupa na nowy na działce nr 33925/6 i przewieszeniem linii na nowy słup (rys. 1.7),

– budowa przykanalika sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 33908/1, 33941 oraz sieci kanalizacji deszczowej na działkach 33916/1, 33917/1, 33941, 33920/14, 33920/33, 33952/2,

– przestawienie istniejących dwóch słupów oświetleniowych wraz z rozbiórką i budową odcinka oświetleniowej linii kablowej na działkach nr 33941, 33908/1, 33916/1,

c) budowa lub przebudowa zjazdów:

– wysokościowe dowiązanie projektowanych zjazdów indywidualnych i publicznych, na działkach nr 33908/3, 33908/11, 33908/9,

d)budowa lub przebudowa urządzeń wodnych:

– budowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego na działce nr 33952/2.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

1) budowa ulicy 11KD (Jana Brzechwy)

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33933/4 (istniejący pas drogowy) oraz na działkach nr 35288/8, 35202/11, 33933/6, 33934/10, 33935/5, 33938/5, 33939/4, 33937/2, 33938/3, 33935/8, 33934/7, (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) oraz w części na działce nr 35288/5, 35288/17 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33920/33, 33921/4, 35288/26 (przed podziałem nr 35288/17), 35202/10, 35288/19, 33934/8, 33935/7, 33938/4, 33933/10 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numer działek podlegających podziałowi: 35288/5, 35288/17 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numer działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 35288/23, 35288/25 (obręb 0009, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numer działki, po podziale, leżącej poza pasem drogowym: 35288/24, 35288/26 (obręb 0009, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. ulicy: 33933/4 (granica istniejącego pasa drogowego), 35288/8, 35202/11, 33933/6, 33934/10, 33935/5, 33938/5, 33939/4, 33937/2, 33938/3, 33935/8, 33934/7 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33933/4 (istniejący pas drogowy), 35288/8, 33933/6, 33934/10, 33935/5, 33935/8, 33934/7, 33938/3, 33937/2, 33939/4, 33938/5, 35202/11, 35288/23, 35288/25 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33920/33, 33921/4, 35288/26 (przed podziałem 35288/17), 35202/10, 35288/19, 33934/8, 33935/7, 33938/4, 33933/10 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

2) budowa ulicy 3KD (w przedłużeniu ul. Szymborskiej)

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33904/2, 33900/2, 33903/26 (istniejący pas drogowy) oraz na działkach nr 33902/2, 33903/25, 33906/1, 33905/2, 33900/6 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) i w części na działce nr 33915/25 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (istniejący pas drogowy ul. W. Szymborskiej)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33900/4, 33810, 33941, 33915/1, 33915/39 (przed podziałem 33915/27), 33916/4, 33908/13, 33908/12, 33903/47, 33903/46, 33903/44, 33903/43, 33903/9, 33902/3, 33903/5 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. ulicy: 33900/2, 33903/26, 33904/2 (granice istniejącego pasa drogowego), 33900/6, 33906/1, 33905/2, 33903/25, 33902/2 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Działka, która w części znajduje się w granicach projektowanego pasa drogowego ulicy 3KD i nie podlega podziałowi o nr: 33915/25 (obręb 0009, Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach istniejącego pasa drogowego).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33900/6, 33900/2, 33903/26, 33904/2, 33906/1, 33905/2, 33903/25, 33902/2 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) oraz na działce nr 33915/25 (istniejący pas drogowy) (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33900/4, 33810, 33941, 33915/1, 33915/39 (przed podziałem 33915/27), 33916/4, 33908/13, 33908/12, 33903/47, 33903/46, 33903/44, 33903/43, 33903/9, 33902/3, 33903/5 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

3) budowa ulicy 4KD (ul. Stanisława Lema)

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33906/3, 33908/2, 33915/26 (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego), 33916/3, 33916/7 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) oraz w części na działkach nr 33915/27, 33916/5 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33908/1, 33941, 33916/1, 33970, 33908/11, 33916/4, 33915/39 (przed podziałem 33915/27), 33915/28, 33915/1, 33915/2, 33915/4, 33915/3, 33914/8, 33914/7, 33914/10, 33914/11, 33914/12, 33914/15, 33914/18, 33914/17, 33914/16, 33913/1, 33912/1, 33911/1, 33910/1, 33909/1, 33909/2, 33921/3, 33925/6, 33917/1, 33920/14, 33920/33, 33908/3, 33908/9, 33952/2 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numer działek podlegających podziałowi: 33915/27, 33916/5 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numer działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 33915/38, 33916/8 (obręb 0009, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numer działki, po podziale, leżącej poza pasem drogowym: 33915/39, 33916/9 (obręb 0009, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. ulicy: 33906/3, 33908/2, 33915/26 (granice istniejącego pasa drogowego), 33916/3, 33916/7 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33906/3, 33908/2, 33915/26, 33916/3, 33916/7, 33915/38, 33916/8 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 33908/1, 33941, 33916/1, 33970, 33908/11, 33916/4, 33915/39 (przed podziałem 33915/27), 33915/28, 33915/1, 33915/2, 33915/4, 33915/3, 33914/8, 33914/7, 33914/10, 33914/11, 33914/12, 33914/15, 33914/18, 33914/17, 33914/16, 33913/1, 33912/1, 33911/1, 33910/1, 33909/1, 33909/2, 33921/3, 33925/6, 33917/1, 33920/14, 33920/33, 33908/3, 33908/9, 33952/2 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

  • 35288/17 o pow. 0,1406 ha dzielona na działki: 35288/25 o pow. 0,0012 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 35288/26 o pow. 0,1394 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 35288/5 o pow. 0,1265 ha dzielona na działki: 35288/23 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 35288/24 o pow. 0,1255 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 33915/27 o pow. 0,0424 ha dzielona na działki: 33915/38 o pow. 0,0011 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33915/39 o pow. 0,0413 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 33916/5 o pow. 0,0682 ha dzielona na działki: 33916/8 o pow. 0,0152 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 33916/9 o pow. 0,0530 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

Zgodnie z art. 11f ust. 7a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko, decyzja dostępna jest również do wglądu przez okres 14 dni od dnia jej publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dzień publicznego ogłoszenia: 22 marca 2022 r.

68/2022

Top