OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 22.02.2019 r. znak: I.7011.07.07.2018/2019.IS, decyzję nr 3/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 26KD oraz przebudowie ulic Bydgoskiej i Poznańskiej w Suwałkach wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego terenu w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,
 • budowę jezdni  ulicy 26KD  i sięgacza o szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej  8 cm  dla  kategorii  ruchu  KR2,
 • budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
 • budowę obustronnych chodników i dróg rowerowych z pasem rozdziału,
 • budowę fragmentów ścieżki rowerowej z chodnikiem i pasem rozdziału  na terenie sięgacza od strony ul. Bydgoskiej,
 • budowę zatok parkingowych na 32 miejsca postojowe, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę sieci  wodociągowej  z  odgałęzieniami i hydrantami  ppoż.,
 • budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  odgałęzieniami,
 • budowę sieci  kanalizacji  deszczowej  z  przykanalikami,
 • budowę oświetlenia  ulicznego  z  ustawieniem  latarni  oświetleniowych,
 • regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowy Bydgoskiej w zakresie:

 • budowy skrzyżowania z ul. Bydgoską (wysokościowe dowiązanie), na działkach nr 32445/5, 35251,
 • budowy fragmentów ścieżki rowerowej i chodnika z pasem rozdziału (działki nr 32445/5, 32445/33, 35251),
 • budowy zatoki parkingowej na 11 miejsc postojowych,
 • budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Poznańską,

b) przebudowy Poznańskiej (strona zachodnia ulicy) w zakresie:

 • budowy skrzyżowania ul. 26KD z ul. Poznańską (wysokościowe dowiązanie),
 • budowy ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowy dwóch zatok parkingowych na 42 miejsca postojowe,
 • budowy dwóch przejść dla pieszych z fragmentami ścieżki rowerowej,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

 1. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 32445/33) ul. Bydgoska,
 2. budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (działki nr 32445/33, 32445/5, 32446/10) ul. Bydgoska,
 3. budowa kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem dwóch latarni oświetleniowych (działka nr 35251) ul. Bydgoska,,
 4. budowa sieci kanalizacji deszczowej (działka nr 35236/12) ul. Poznańska,
 5. budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem dwóch słupów oświetleniowych (działka nr 35236/12) ul. Poznańska.

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na działkach nr: 35236/11, 32445/42, 32445/48, 32445/44, 32445/47, 32445/46, 32445/50, 32445/55 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod. 32445/33, 32445/5, 32446/10, 35251 (ul. Bydgoska), 35236/12 (ul. Poznańska),  (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 35236/11, 32445/42, 32445/48, 32445/44, 32445/47, 32445/46, 32445/50, 32445/55  (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 35236/60, 32445/59, 32445/60, 32445/62, 32445/63, 32445/69, 32445/71, 32445/65, 32445/67 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 35236/61, 32445/58, 32445/61, 32445/64, 32445/70, 32445/72, 32445/66, 32445/68  (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonych projektów  podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 (działki w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 35236/60, 32445/59, 32445/60, 32445/62, 32445/63, 32445/69, 32445/71, 32445/65, 32445/67  (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)  po zatwierdzeniu  podziału

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub  przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 32445/33, 32445/5, 32446/10, 35251 (ul. Bydgoska), 35236/12 (ul. Poznańska).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

 • 35236/11 o pow. 0,6341 ha dzielona na działki: 35236/60 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 35236/61 o pow. 0,6274 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/42 o pow. 0,1192 ha dzielona na działki: 32445/59 o pow. 0,1158 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32445/58 o pow. 0,0034 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/48 o pow. 0,0042 ha dzielona na działki: 32445/60 o pow. 0,0031 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32445/61 o pow. 0,0011 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/44 o pow. 0,5051 ha dzielona na działki: 32445/62 o pow. 0,0502 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32445/63 o pow. 0,0152 ha (przeznaczona pod drogę gminną) oraz 32445/64 o pow. 0,4397 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/47 o pow. 0,0264 ha dzielona na działki: 32445/69 o pow. 0,0181 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32445/70 o pow. 0,0083 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/46 o pow. 0,0424 ha dzielona na działki: 32445/71 o pow. 0,0303 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32445/72 o pow. 0,0121 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/50 o pow. 0,8517 ha dzielona na działki: 32445/65 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32445/66 o pow. 0,8410 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32445/55 o pow. 0,0498 ha dzielona na działki: 32445/67 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32445/68 o pow. 0,0483 ha (w dotychczasowym władaniu),

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138.

128/2019

Top