OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29.03.2019 r. znak: I.7011.02.1.2017/2019.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy bez nazwy (droga gminna nr 101398B) na odcinku od ul. Szpitalnej do ulicy M. Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,
 • budowę jezdni ulicy o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, na obciążenie ruchem KR3 z budową wyspy dzielącej na skrzyżowaniu z ul. M. Reja,
 • budowę chodnika o szerokości 2,5 m po stronie południowej ulicy,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego  po stronie północnej  ulicy,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę zatok parkingowych na 29 miejsc postojowych po stronie południowej ulicy,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę uzupełniającego odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików,
 • budowę uzupełniającego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę niekolizyjnego odcinka kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV,
 • regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowy ulicy Szpitalnej w zakresie:

 • dostosowania wysokościowego istniejącej jezdni ulicy i części chodnika z budową nowej jezdni i ciągiem pieszo-rowerowym na działce nr 22750/8,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego z zagospodarowaniem zielenią na działce nr 22065/1,

b) przebudowy ulicy M. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, na działkach nr 22064/1, 22063/1, 22067/1 w zakresie:

 • budowy skrzyżowania ulicy bez nazwy z ul. M. Reja (wysokościowe dowiązanie z istniejącą jezdnią),
 • budowy wyspy dzielącej wraz z budową przejścia dla pieszych,
 • wysokościowego dowiązania istniejącego chodnika,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z niekolizyjnym odcinkiem kablowej linii energetycznej nN (przebudowa przyłącza) w wprowadzeniem kabli na istniejący słup energetyczny (działka nr 21975),

b) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z niekolizyjnym odcinkiem kablowej linii energetycznej nN (przebudowa przyłącza), na działkach nr 22750/8 i 22065/1 (ul. Szpitalna).

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 22064/2 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101398B), 22063/3, 21997/5 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na działkach nr: 21998, 22065/4, 22067/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21975, ul. Szpitalna: 21750/8 i 22065/1, ul. M. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655: 22063/1, 22064/1, 22067/1,  (obręb 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 21998, 22065/4, 22067/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 21998/1, 22065/5, 22067/3 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek po podziale, leżące poza pasem drogowym: 21998/2, 22065/6, 22067/4 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów  podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 22063/3, 21997/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami o nr geod.: 22064/2 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101398B), 22063/3, 21997/5 (działki  w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i na działkach nr: 21998/1, 22065/5, 22067/3 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu  podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 21975, ul. Szpitalna: 21750/8 i 22065/1, ul. M. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655: 22063/1, 22064/1, 22067/1.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

 • 21998 o pow. 0,3150 ha dzielona na działki: 21998/1 o pow. 0,0317 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21998/2 o pow. 0,2833 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22065/4 o pow. 0,1726 ha dzielona na działki: 22065/5 o pow. 0,0450 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22065/6 o pow. 0,1276 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22067/2 o pow. 0,1969 ha dzielona na działki: 22067/3 o pow. 0,0079 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22067/4 o pow. 0,1890 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

127/2019

Top