„Obiady Czwartkowe z Konopnicką”

„Obiady Czwartkowe z Konopnicką”

14 „scen balkonowych”. Każdy czwartek aż do września – muzyka, happening poetycki. Konkurs dla poetów debiutujących z Suwałk i region. Nagrodą będzie publikacja pierwszego tomu poezji zwycięskiego autora.

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany dla poetów debiutujących z Suwałk i regionu.
2. Każdy autor może zgłosić od 1 do 5 utworów poetyckich, o dowolnej tematyce, napisanych dowolną techniką.
3. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
4. Utwory w dwóch egzemplarzach, należy nadsyłać wyłącznie w wydruku komputerowym.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do 19 czerwca 2022 r. do biura Fundacji, adres: Fundacja ART-SOS, ul. Chłodna 12, 16-400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”
6. Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim). Dane o autorze: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, e-mail, zawód, należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy).

Nagrody

7. Oceny przysłanych wierszy dokona jury powołane przez organizatora, w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Decyzje jury są ostateczne.
8. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy. Nagrodą główną konkursu będzie wydanie nagrodzonych wierszy w postaci tomiku poezji i organizacja spotkania promującego tomik.
9. O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej, także na stronie internetowej organizatora.
Projekt dofinansowany z budżetu miasta Suwałki realizowany przy współpracy z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W działania projektu włącza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Regulamin konkursu w całości na www.art-sos.pl oraz w siedzibie fundacji w tej sprawie można dzwonić 602106061

Top