O pomocy uchodźcom i suwalczanom

O pomocy uchodźcom i suwalczanom

W czasie 44. sesji Rady Miejskiej najwięcej czasu poświęcili radni pomocy suwalczan dla uchodźców z Ukrainy i pomocy potrzebującym suwalczanom. Informację o pomocy Ukraińcom przedstawił prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Więcej o tym piszemy na stronie 4.

Głos w tej sprawie zabierali też radni: Marek Zborowski-Weychman, Kamil Lauryn, Anna Ruszewska i Kamil Klimek. Za-stępca komendanta policji podinspektor Daniel Szymanowicz poinformował, że w Suwałkach nie było interwencji związanych z uchodźcami. Radni zajęli się też m.in. zmianami w tegorocznym budżecie miejskim oraz przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapoznali się z kilkoma informacjami i sprawozdaniami za 2021 r. Sesja odbyła się 30 marca w sposób hybrydowy: część radnych znajdowała się w sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu.

Pomoc potrzebującym suwalczanom

Ubiegły rok był niezwykle trudny dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, a zwłaszcza dla osób pracujących w terenie, które w czasie pandemii często narażały swoje zdrowie i życie pomagając potrzebującym suwalczanom.

W 2021 r. suwalski MOPR najczęściej udzielał pomocy ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Zmniejszyła się liczba gorących posiłków wydawanych w szkołach i przedszkolach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i samorządowego programu ograniczającego skutki niedożywienia. Zapewne duży wpływ na to miała długotrwała zdalna nauka w suwalskich szkołach. Pozytywną informacją jest to, że nie trzeba było czekać na miejsce w DPS „Kalina”. Według stanu na koniec 2021 r. w DPS „Kalina” było 15 wolnych miejsc. Nie brakuje też miejsc w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”, z którego skorzystało tylko 13 osób. Dużym zainteresowaniem cieszą się Środowiskowe Domy Samopomocy: przy ul. Filipowskiej i placówka prowadzona przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” przy ul. Wojska Polskiego. W obu Domach w ubiegłym roku było więcej uczestników niż w 2020 r. Z optymistycznych informacji zawartych w sprawozdaniu na pewno warto wspomnieć o tym, że w 2021 r. wszczęto mniej niż przed rokiem procedur „Niebieskiej Karty”, czyli postępowań w sprawie przemocy w rodzinie.

Niestety do 236 zwiększyła się liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Złą informacją jest też spadek liczby jednorazowych zapomóg wypłacanych z tytułu urodzenia dziecka, bo to oznacza, że rodzi się coraz mniej suwalczan. Od czerwca 2021 r. osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z usługi transportowej door-to-door w Suwałkach. Dotąd skorzystało z niej 76 osób, które 915 razy jechały samochodami w celu aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej. Radni podzielili też pieniądze na realizację zadań na rzecz suwalczan z niepełnosprawnościami. W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel w Suwałkach przeznaczy nieco ponad 2,4 mln zł, z czego ponad jedna trzecia trafi na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

W ubiegłym roku za pieniądze pochodzące z PFRON, z suwalskiego MOPR 392 suwalczan z niepełnosprawnościami otrzymało przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dla 26 z nich usunięto bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania, poprzez m.in. przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, montaż dźwigu, uchwytów i siedzisk prysznicowych. Opłacono również m.in. pobyt 213 suwalczan z niepełnosprawnościami na turnusach rehabilitacyjnych oraz udział 35 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dziewięciu osobom z niedosłuchem i niemówiącym zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do nauki i rozwijania mowy oraz telefon udźwiękowiony dla osoby niewidomej.

W 2021 r. suwalski MOPR wypłacił świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” dla 13 632 dzieci (o 275 więcej niż w 2020 r.) na kwotę blisko 76 mln zł, czyli o 1 mln zł więcej niż przed rokiem. Od tego roku wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS.

Korpus Wsparcia Seniorów

Suwalski samorząd miejski przystąpił do programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program adresowany jest do suwalczan, którzy mają 65 lat i więcej oraz prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. Program polegać będzie na:

– udostępnieniu seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

– sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Dyspozytor po odebraniu zgłoszenia (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika suwalskiego MOPR (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Planuje się objęcie opieką 50 seniorów, a realizacją programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ma to kosztować 120 tys. zł, a pieniądze będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19.

SBO 2021

Suwalscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok. W ósmej edycji SBO zrealizowano 13 projektów wybranych przez suwalczan, na które wydano 2 699 180,67 zł, w tym 743 337,43 zł to środki, które nie wygasły z upływem 2021 roku. W kategorii projekty duże zrealizowano: Bike Park przy ul. S. Moniuszki i oświetlenie wraz z modernizacją terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17. W kategorii projekty małe wykonano: odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar przy ulicy gen. K. Pułaskiego, utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka, modernizację szatni piłkarskich na stadionie przy ul. Zarzecze 26 oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży. Ponadto przeprowadzono zabiegi kastracji bezdomnych kotów (63 wykastrowanych kotek i kocurów) i bezdomnych psów (93 wykastrowanych suk i psów), oświetlono aleję główną na cmentarzu przy ul. M. Reja, rozbudowano aleje Osiedla Hańcza (teren zielony za ul. Gołdapską, Giżycką i Olecką, a przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) i wykonano parking przy ul. Sportowej. W kategorii projekty „kulturalne” lub „społeczne” zrealizowano: – POUKŁADAJ SOBIE RAKA! – projekt Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonek, GAJ W CENTRUM – ekologiczna oaza między ul. M. Reja i gen. K. Pułaskiego, Wigierski Dzień Piłkarza zorganizowany 11 września, odbył się koncert Blues&Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Fan Clubie Bluesa. Wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji projektu – międzynarodowy turniej piłkarski dziewięciolatków. Więcej o Suwalskim Budżecie Obywatelskim 2021 na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Trzyletni program

Radni przyjęli Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-24, który po raz pierwszy obejmuje trzy najbliższe lata. Dotąd takie programy uchwalano co roku. Ta zmiana to efekt wprowadzenia nowych zapisów w ustawie o zdrowiu publicznym. Głównym celem programu jest zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Z danych przedstawionych przez policję wynika, że w Suwałkach w 2021 r. znacznie zwiększyła się liczba nietrzeźwych kierowców oraz liczba mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Niestety o ponad 5% zwiększyła się też liczba pobytów nietrzeźwych w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. Na realizację tego programu przeznaczone są pieniądze z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w Suwałkach oraz z tzw. podatku „od małpek”, czyli opłat za handel alkoholem w opakowaniach mniejszych niż 300 ml. W 2022 r. i w dwóch następnych latach planuje się wpływy z tych opłat w wysokości rocznie po 2,15 mln zł.

Drożej za „wytrzeźwiałkę”

Suwalscy radni symbolicznie podnieśli opłatę za pobyt w placówce zapewniającej opiekę i wsparcie osobom nietrzeźwym. Opłatę podniesiono tylko o 10 zł, chociaż ta placówka ma ok. miliona złotych strat. Wynika to z faktu, że większość jej bywalców nie płaci za swoje pobyty i nie ma sposobu na wyegzekwowanie spłaty tych długów. Teraz za pobyt w Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” przy ul. Sportowej 24 opłata będzie wynosiła 300 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia maksymalna opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień wynosi 343,54 zł.

Nowe opłaty za groby

Suwalscy radni ustalili nowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzu komunalnym przy ul. M. Reja. Bez zmian pozostają najczęściej wnoszone przez rodziny zmarłych opłaty: za miejsce pod grób ziemny (600 zł za grób o rozmiarach 1,20×2,30 m – na okres 20 lat) i za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium A (2 000-2 500 zł – na 40 lat). Nie zmieniają się też opłaty za ponowne wykupienie (odnowienie) miejsca pod grób ziemny lub udostepnienie niszy urnowej. Wzrosną opłaty za miejsce pod grób murowany głębinowy (6 000 zł za grób 2-osobowy).

Ustalono też opłaty za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium B (3 000 zł – na 40 lat), którego budowa jest planowana oraz opłata za ponowne wykupienie (odnowienie) niszy urnowej w tym kolumbarium na 40 lat. Opłaty za miejsce w kolumbarium B są wyższe niż za miejsce w starszym kolumbarium A. Zarządca cmentarza czyli spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej tę różnicę uzasadniana wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów wykonawstwa. Szacunkowy koszt budowy kolumbarium B wyniesie 360 tys. zł.

Nowa ulica i miejscowe plany

Suwalscy radni, ulicy odchodzącej od ul. Lotniczej nadali nazwę Szybowcowa. Nowo nazwana ulica znajduje się w sąsiedztwie suwalskiego lotniska, na którym organizowane są loty szybowcowe i szkoli się szybowników. Uchwalili też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: gen. K. Pułaskiego, rot. W. Pileckiego, prymasa S. Wyszyńskiego i F. Chopina, Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć i terenem kolejowym w Suwałkach.

SKM dla Ukraińców i zwolnienie od podatku

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli skorzystać z ulg przysługującym posiadaczom Suwalskiej Karty Mieszkańca. Tak zdecydowali suwalscy radni miejscy. SKM będzie wydawana obywatelom Ukrainy na okres 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. Zakładając, że ok. 1 000 obywateli Ukrainy otrzyma SKM, koszt funkcjonowania programu wzrośnie rocznie szacunkowo o 45 000 zł, przy rocznym szacunkowym koszcie funkcjonowania programu Suwalska Karta Mieszkańca 1 340 000 zł (za 2020 r.).

Radni uchwalili również zwolnienie od podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne lub ich części, w których zakwaterowano uchodźców z Ukrainy. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia kwartału, w którym zakwaterowano uchodźców, a wygasa z upływem kwartału, w którym zakończono zakwaterowanie, ale nie później niż 31 grudnia 2022 r. Rozwiązanie to ma zachęcić suwalczan do przyjmowania pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Pytania radnych

Sześcioro radnych zadało pytania w czasie sesji. M. Zborowski-Weychman powrócił do sprawy podwyżki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów suwalskich przedszkoli i szkół. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że z uwagi na dodatkowe zadania realizowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli ich dodatki zostaną podniesione od 1 maja. Adam Ołowniuk zwrócił m.in. uwagę na tzw. korki w ruchu drogowym tworzące się na ul. Kolejowej. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Drejer stwierdził, że niełatwo wyjechać spod dworca kolejowego w lewą stronę i trudno w tym miejscu w tej chwili zaproponować w pełni bezpieczne rozwiązanie. Bezpieczniej tam będzie po udrożnieniu tzw. Trasy Wschodniej, a w dalszej perspektywie po budowie nowego dworca PKS i PKP. A. Ruszewska zapytała o budowę boiska piłkarskiego niedaleko parafii salezjanów. Prezydent Suwałk stwierdził, że parafia przekazała samorządowi odpowiedni grunt i wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa zmierzająca do budowy tego boiska. Radna zapytała też o rozstrzygnięcie w sprawie nieprawidłowości przy głosowaniu Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że otrzymał postanowienie suwalskiej Prokuratury Rejonowej w sprawie umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawców. Jacek Roszkowski podjął na nowo sprawę odgrywania w Roku Marii Konopnickiej z wieży ratuszowej Roty, zamiast hejnału. Cz. Renkiewicz zadeklarował, że w tym roku Rota będzie odgrywana w dniach, w których będą odbywały się różne wydarzenia związane z obchodami Roku M. Konopnickiej. Karol Korneluk zapytał o liczbę dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do suwalskich szkół i przedszkoli. Prezydent Suwałk poinformował, że według stanu na 29 marca do suwalskich przedszkoli i szkół uczęszczało 182 dzieci uchodźców z Ukrainy. K. Klimek odniósł się po raz kolejny do tematu oznakowania wiat przystankowych i tablic kierunkowych ustawianych przy suwalskich ulicach. Dyrektor ZDiZ T. Drejer stwierdził, że jest wybrany wzór tablic do wiat przystankowych i trwa procedura wyłonienia ich wykonawcy. Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na tablice kierunkowe ustawiane w pobliżu ulic.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

 

Top