Suwalskie władze miejskie spotkały się dziś ze służbami mundurowymi i przedstawicielami instytucji społecznych na konferencji poświęconej problemom osób bezdomnych i wymagających pomocy interwencyjnej.

Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym strefę społeczną, psychiczna i ekonomiczną. W zdecydowanej większości przyczyną wykluczenia społecznego jest bezrobocie wynikające z niskich kwalifikacji, uzależnienia, przemocy w rodzinie, pobycie w zakładzie karnym, a w konsekwencji zerwanie więzi rodzinnych i utrata mieszkania.

W grupie bezdomnych w 2014 roku odnotowano 159 osoby, w tym 6 kobiet, co stanowi 5,44% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (2924 rodziny). W ciągłym zainteresowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach pozostają 52 osoby. Pozostali korzystali z świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych.

W wyniku przeprowadzonej pracy socjalnej w 2014 roku, 32 osoby podejmowały prace dorywcze w sezonie letnim, 13 podjęło 6-tygodniową terapię odwykowo\ą stacjonarną, 40 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 7 uzyskało lokal komunalny, 7 osób uzyskało źródła dochodu i zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, 2 osoby nabyły uprawnienia emerytalne, a 3 osoby umieszczono w domach pomocy społecznej. Powyższe działania przyczyniły się do spadku liczby bezdomnych – na dzień 31 grudnia 2014 r. ich liczba zmalała do 120 osób.

Analiza wskaźników uzyskanych w badaniu w 2014 roku wskazuje, że osoby bezdomne to:

  • w zdecydowanej większości mężczyźni w wieku aktywności zawodowej 31-50 lat (40%),
  • mężczyźni w wieku 51-60 lat (43,08%),
  • posiadający wykształcenie podstawowe i zawodowe (83%),
  • w bezdomności w okresie od 2 do 10 lat (55%),
  • głównym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej (35%),
  • praca „na czarno” (26%).

 

W tym roku koordynację działań dotyczących pomocy osobom bezdomnym i wymagającym pomocy interwencyjnej przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, mieszczący się przy ul. 23 Października 20. Już wkrótce na terenie miasta pojawią się informatory i plakaty przygotowane przez jednostkę z najpotrzebniejszymi danymi. Natomiast od listopada będą prowadzone prace interwencyjne.

Pomocy w zakresie interwencji kryzysowej udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dział Pomocy Kryzysowej, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska,  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Raczkach, Centrum Aktywności „Pryzmat” w Suwałkach.

Pomoc żywnościowa i rzeczowa świadczona jest przez: Jadłodajnię im. Ks. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach, „Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach, Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Bożego Ciała w Suwałkach.

Schronienie można znaleźć w: Noclegowni (Izba Wytrzeźwień) w Suwałkach oraz Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” w Garbasiu.