Nie tylko o oświacie i koronawirusie

Nie tylko o oświacie i koronawirusie

W czasie pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni zajęli się m.in. kilkoma dokumentami strategicznymi dla przyszłości miasta, w tym Strategią Oświaty Suwałk do 2030 roku oraz Planem rozwoju komunikacji miejskiej. Dokonali zmian w tegorocznym budżecie Miasta oraz przyjęli Plan pracy Rady Miejskiej na ten rok. Wyrazili też zgodę na zawarcie przez Miasto Suwałki porozumienia z sąsiednimi gminami w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla zwierząt. Najwięcej czasu zajęła dyskusja o epidemii koronawirusa oraz uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu leczenia bezpłodności metodą in vitro. Sesja odbyła się 26 stycznia w sposób hybrydowy: część radnych znajdowała się w sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu.

Omikron w Suwałkach
Na początku sesji Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Bednarko (na zdjęciu powyżej) oraz dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda (na zdjęciu poniżej) poinformowali o aktualnej (26 stycznia) sytuacji epidemiologicznej w Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim. Z tych informacji wynikało, że w mieście wykryto dwa przypadki omikrona u osób, które wróciły z zagranicy. Wydłużył się też czas oczekiwania na wyniki większości badań na COViD-19 przeprowadzonych w Suwałkach, ze względu na to, że próbki wymazowe są transportowane na szczegółowe badania do Białegostoku. Do dnia, w którym odbyła się sesja, od początku 2022 roku w Suwałkach stwierdzono 316 zachorowań na COViD-19. Z informacji E. Bednarko wynikało, że od 17 stycznia zwiększała się liczba osób zakażonych koronawirusem w Suwałkach i na Suwalszczyźnie.

Ulica Rodziny Rylskich
Suwalscy radni nadali nazwę Rodziny Rylskich ulicy odchodzącej od ul. Franciszkańskiej na Osiedlu Północ. Wielu przedstawicieli Rodziny Rylskich uczestniczyło w działaniach na rzecz rozwoju Suwałk od początku istnienia miasta. Znaczące postaci z tej rodziny to m.in.: Wincenty Rylski – powstaniec styczniowy, spoczywa na cmentarzu w Becejłach; Henryk Rylski – powstaniec sejneński, zamordowany w Katyniu; Klotylda Dargielowa – w okresie międzywojennym właścicielka drukarni w Suwałkach; rodzeństwo: Krystyna Kapuścińska, Leszek Rylski, Zbigniew Rylski – uczestnicy Powstania Warszawskiego, Zbigniew – członek Batalionu „Parasol”, Krystyna – harcerka, pedagog i wychowawca wielu pokoleń suwalczan; Leszek – sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej i przedstawiciel Polski w UEFA; Józef Rylski – nauczyciel, twórca szkolnictwa zawodowego w Suwałkach oraz inicjator i organizator Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach.
Strategia dla przyszłości miasta
Radni przyjęli Strategię Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku. Poprzedni podobny dokument strategiczny obowiązywał do 2015 roku. Od 2016 r., ze względu na liczne zmiany w oświacie niemożliwym stało się opracowanie dokumentu strategicznego do 2020 r. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosła liczba etatów nauczycielskich w suwalskich szkołach, zwiększyła się też liczba uczniów oraz liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmniejszyła się nieco liczba uczniów przypadających na jeden etat nauczycielski z 10,24 – w roku szkolnym 2015/16 do 10,04 – w 2020/21. Z danych demograficznych wynika, że liczba dzieci w wieku szkolnym będzie utrzymywała się w Suwałkach na względnie stałym poziomie.

Zgodnie z przyjętą Strategią celem polityki edukacyjnej suwalskiego samorządu jest tworzenie elastycznego systemu edukacyjnego, umożliwiającego podnoszenie jakości kształcenia. Jednym z największych wyzwań jest „wysoki” wiek suwalskich nauczycieli. Prawie 60% z nich ma 45 lat i więcej, czyli zdecydowana większość suwalskich nauczycieli swoją pracę w szkole rozpoczynała jeszcze w poprzednim wieku. W roku szkolnym 2020/21 w suwalskich szkołach uczyło jeszcze 6 nauczycieli, którzy mieli ponad 65 lat. W Strategii Oświaty Suwałk do 2030 roku określono 4 cele strategiczne:

– wzrost jakości kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży,
– podniesienie jakości, atrakcyjności oraz lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,
– zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– doskonalenie zarządzania oświatą.
Głos w dyskusji zabrali: Anna Gawlińska, Marek Zborowski-Weychman, Jarosław Schabieński i Anna Ruszewska.

„Kajtek” do opracowania i realizacji
Suwalscy radni nie jednogłośnie (13 głosów „za”, 9 „przeciw i 1 „wstrzymujący się”) przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu „Kajtek – programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałk w latach 2022-2024”. W skrócie nazywanym programem dofinansowania zapłodnienia in vitro. Ta uchwała wywołała dłuższą dyskusję. Projekt uchwały w imieniu 13 radnych przedstawił Kamil Klimek. Najważniejsze informacje o leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przedstawił prof. Rafał Kurzawa (na zdjęciu powyżej) z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zwrócił on uwagę, że do 2016 r. leczenie tą metodą było finansowane z budżetu państwa. Po tym jak państwo wycofało się z tego, wiele polskich samorządów dofinansowuje leczenie tą metodą. Głos w dyskusji zabrali też: Jacek Juszkiewicz, A. Gawlińska, Kamil Lauryn, A. Ruszewska, Adam Ołowniuk i Jacek Niedźwiedzki.

Bon zamiast programu
Suwalscy radni przyjęli uchwałę o przyznaniu bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, który ma zrefundować koszt zakupu szczepionki Cervarix dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca. Bon będzie przysługiwał wyłącznie na dziecko (niezależnie od jego płci) powyżej dziewiątego roku życia – do ukończenia czternastego roku życia, czyli na okres kiedy możliwe jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki. W tym roku szczepić się będą mogły roczniki 2008-2013. Suwalczanie z tego bonu mogą skorzystać do 31 października 2023 roku, czyli do czasu obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej refundacji z budżetu państwa szczepionki Cervarix. Mieszkańcy Suwałk otrzymają zwrot kosztów zakupu szczepionki włączonej do rządowego wykazu leków refundowanych w wysokości równej dopłacie świadczeniobiorcy – obecnie 138,18 zł za jedną dawkę, a za dwie dawki szczepionki – obecnie 276,36 zł.

Dotąd mieszkańcy Suwałk korzystali z samorządowego „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”, który obejmował tylko trzynastoletnie dziewczęta. Teraz po włączeniu przez Ministerstwo Zdrowia do wykazu leków refundowanych szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, nastąpi koniec realizacji tego programu. Takie rozwiązanie umożliwi powiększenie grupy odbiorców szczepionki przeciw HPV. Z bonu na szczepienie będą mogli skorzystać rodzice nie tylko dziewcząt, ale i chłopców oraz zwiększy się grupa wiekowa dzieci objętych tym szczepieniem. A zatem teraz z tego szczepienia będzie mogło skorzystać więcej suwalskich dzieci.

Będą mieszkania na wynajem
Radni ustalili zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w Suwałkach. Chodzi o kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji w ramach zawieranych przez samorząd umów finansowych z inwestorem, w związku z planowaną budową przez ZBM TBS budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Franciszkańskiej, które zrealizuje miejska spółka ZBM TBS. Pierwszy z sześciu planowanych budynków, w których łącznie powstanie ponad 300 mieszkań powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku. Znajdą się w nim 53 mieszkania na wynajem, które z czasem będzie można wykupić. Będzie to oferta skierowana do ludzi młodych, którzy nie posiadają własnego „M”. Więcej pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Pytania radnych
Ośmioro radnych zadało pytania i złożyło oświadczenia w czasie sesji. K. Lauryn i J. Juszkiewicz złożyli oświadczenia w sprawie opinii wyrażonych na wcześniejszej konferencji prasowej. K. Klimek po tragicznym wypadku do jakiego doszło 17 stycznia na ul. Sportowej z udziałem pieszej, zaproponował ponowne rozważenie utworzenia przejścia dla pieszych w tym miejscu. Prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że poprzednią propozycję urządzenia przejścia dla pieszych w tym miejscu odrzucono ze względu na negatywną opinię policji i Zarządu Dróg i Zieleni, ale teraz warto zastanowić się jeszcze raz nad tym problemem. Radny zaproponował też zintensyfikowanie promocji Suwalskiej Karty Mieszkańca. Prezydent Cz. Renkiewicz zapowiedział, że urzędnicy będą zachęcać do posiadania SKM na różnych miejskich imprezach.

Jarosław Kowalewski i Karol Korneluk zapytali o wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla pracowników miejskich instytucji. Prezydent Suwałk stwierdził, że odpowiednie pieniądze zostały już przekazane do miejskich jednostek i ich dyrektorzy zdecydują o podziale tych pieniędzy. K. Korneluk zapytał również o powody rozwiązania umowy z dotychczasowym dyrektorem suwalskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że umowa z dotychczasowym dyrektorem tej Placówki została rozwiązana po kontrolach przeprowadzonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki i kontroli wewnętrznej, które wykazały nieprawidłowości w działalności tej placówki. Kandydaci na stanowisko dyrektora suwalskiej Placówki O-W mogą do 18 lutego zgłaszać się w ogłoszonym konkursie. A. Ruszewska zaproponowała utworzenie kolejnych klubów seniora w różnych częściach miasta. Prezydent Suwałk stwierdził, że Klub Seniora działa przy ul. F. Chopina. Na prowadzenie kolejnego ogłoszono konkurs, a na utworzenie takiego klubu przy ul. Zastawie 38 złożono wniosek do rządowego programu Senior Plus. J. Schabieński zapytał o powody utrudnionego dostępu do miejsca spotkań organizacji pozarządowych przy ul. T. Kościuszki 71 A. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że trwa tam remont, a po jego zakończeniu w tym miejscu będzie ponownie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego. Radny zaproponował też nadanie imienia jednego z dowódców Armii Krajowej jednej z suwalskich ulic. Prezydent Suwałk stwierdził, że oczekuje na konkretne propozycje, na przykład jeżeli chodzi o nazwy dla kolejnych odcinków budowanej tzw. wschodniej obwodnicy miasta. Tadeusz Czerwiecki zaproponował wprowadzenie kontroli składanych oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłaty śmieciowej. Prezydent Cz. Renkiewicz poprosił o bezpośredni kontakt radnego z pracownikami Urzędu Miejskiego.Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top