Nowe zasady obowiązujące w Suwalskim Budżecie Obywatelskim oraz stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej Białystok-Augustów-Raczki przyjęli suwalscy radni miejscy w czasie przedostatniej sesji w tej kadencji samorządu. Rajcowie uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: S. Moniuszki, F. Chopina, rot. W. Pileckiego i granicami działek ewidencyjnych o numerach: 23987/3, 23988, 23989 oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami 24 Sierpnia, Powstańców Wielkopolskich, Zastawie, Wojska Polskiego i rzeką Czarną Hańczą. Po dyskusji zdecydowali również o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku 2030” oraz uchwalili statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zagłosowali za przyjęciem dwóch petycji mieszkańców Suwałk oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim.

Pomagają potrzebującym suwalczanom

Suwalscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z którego wynika że w 2023 r. zwiększyła się o 102 liczba osób korzystających z pomocy MOPR. W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystały 3 134 osoby. Najczęściej takiej pomocy udzielano, ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. W 2023 r. do Domu Pomocy Społecznej „Kalina” skierowano 41 suwalczan. W tej placówce nie było oczekujących na przyjęcie. Z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Filipowskiej skorzystały 43 osoby, a z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” skorzystało 38 osób. Wciąż nie brakuje miejsc w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”, z którego skorzystało 14 osób.

Niestety po raz kolejny zwiększyła się liczba suwalskich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W 2023 r. było ich 251. Złą informacją jest też duży (o ponad 1/4) spadek liczby jednorazowych zapomóg wypłacanych z tytułu urodzenia dziecka, bo to oznacza, że rodzi się coraz mniej suwalczan. W 2023 r. taką zapomogę otrzymało 289 osób czyli o 105 mniej niż przed rokiem. W ubiegłym roku osoby z niepełnosprawnością ruchową skorzystały 1941 razy z usługi transportowej door-to-door w Suwałkach. Przejechały one samochodami ponad 3 tys. km w celu aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej. W ubiegłym roku 637 suwalczan z niepełnosprawnościami za pieniądze pochodzące z PFRON otrzymało z suwalskiego MOPR przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a u 76 z nich usunięto bariery w komunikowaniu się oraz architektoniczne w miejscu zamieszkania (m.in. poprzez przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, montaż dźwigu, uchwytów i siedzisk prysznicowych). Opłacono również m.in. pobyt 305 suwalczan (to o 120 więcej niż w 2022 r.) z niepełnosprawnościami na turnusach rehabilitacyjnych oraz udział 46 osób w WTZ. W 2023 r. opieką wytchnieniową objęto 17 osób.

SBO 2023

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. W sumie na SBO w 2023 r. wydano 2 455 948,99 zł, w tym środki finansowe w kwocie 566 999,25 zł, które nie wygasły z upływem 2023 r.

W grupie „małych” projektów zrealizowano 8 inwestycji: utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka – poniesione wydatki 168 464,37 zł; „Zielona Aleja Osiedla Hańcza” – poniesione wydatki 153 258 zł; „Zielona Północ” – poniesione wydatki 180 022,35 zł; chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – poniesione wydatki 145 722,93 zł; plac zabaw nad Zalewem Arkadia – poniesione wydatki 176 222,10 zł; utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena – poniesione wydatki 97 593,56 zł; renowacja altany w parku Konstytucji 3 Maja – poniesione wydatki 49 000 zł; utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów – poniesione wydatki 122 028,74 zł.

W grupie „dużych” projektów zrealizowano 2 inwestycje: tężnia solankowa – zaplanowane wydatki 566 999,25 zł w tym środki finansowe w kwocie 566 999,25 zł, które nie wygasają z upływem 2023 roku. 17.11.2023 r. podpisano aneks nr 1 z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2024 r.; „W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina” – budowa i rewitalizacja terenu obok boiska „Orlik” w Suwałkach przy ul. rtm. W. Pileckiego – poniesione wydatki 700 795,26 zł.

W grupie „mikro” projektów zrealizowano 7 działań: Poukładaj sobie raka – poniesione wydatki 15 000 zł; Zaopiekujemy się suwalskimi kotami wolno żyjącymi – poniesione wydatki 14 999,99 zł; Dźwięki lata – 7 letnich koncertów – poniesione wydatki – 15 000 zł; Suwalska akcja kastracja! – poniesione wydatki – 14 940 zł; domki dla jeży w Suwałkach – poniesione wydatki – 6 000 zł; zieleń przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 23b – poniesione wydatki – 14 902,44 zł; piknik rodzinny Franciszkańska – poniesione wydatki 15 000 zł.

Zmiany w SBO

Duże zmiany nastąpią w zasadach obowiązujących w Suwalskim Budżecie Obywatelskim. Nie będzie już podziału na różne kategorie projektów. Teraz jedynie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50% całości kwoty przeznaczonej na SBO na dany rok. Kwotę przeznaczoną na SBO, terminy zgłaszania projektów i głosowania nad nimi określi w Zarządzeniu Prezydent Miasta Suwałk. Wyboru projektów do realizacji w ramach SBO dokonają mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Nadal będzie możliwe głosowanie w wersji elektronicznej i papierowej oraz nie będzie można realizować inwestycji na terenie szkół, przedszkoli i żłobków.

Stanowisko w sprawie drogi ekspresowej

Stanowiska w sprawie przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem a węzłem Raczki do standardu drogi ekspresowej suwalska Rada Miejska wyrażała już kilkukrotnie: 17.08.2016 r., 23.12.2020 r. oraz 2.09 2021 r., przesyłając je do premiera, właściwych ministrów, władz wojewódzkich i parlamentarzystów. Rada Ministrów 13 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Suwałki (węzeł Raczki), a 5 września 2023 r. uchwała RM uwzględniła budowę drogi ekspresowej S8 Knyszyn (Białystok)-Raczki (Suwałki) w „Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” wraz z gwarancjami finansowania tej inwestycji z Krajowego Funduszu Drogowego.

W stanowisku z 28 lutego 2024 r. w sprawie przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem a węzłem Raczki do standardu drogi ekspresowej suwalscy radni stwierdzili m.in.: „Wydawałoby się, że decyzja ta zakończy trwającą od wielu lat epopeję dotyczącą połączeń drogowych w Polsce północno-wschodniej. Niestety wygląda na to, że cieszyliśmy się przedwcześnie. Jak słyszymy w chwili obecnej decyzja o rozszerzeniu programu i wpisaniu tej inwestycji mogła zostać podjęta z naruszeniem procedur dotyczących obligatoryjnej w takim przypadku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo swoje zastrzeżenia zgłasza Komisja Europejska oraz organizacje ekologów odnośnie zasadności budowy dwóch równoległych połączeń ekspresowych przecinających w niedalekiej odległości od siebie cenne przyrodniczo tereny Doliny Biebrzy”. W przyjętym stanowisku przytoczono szereg argumentów za budową drogi ekspresowej Białystok-Augustów-Raczki: „Wystarczy tylko przejechać się odcinkami dróg krajowych Białystok-Augustów i Białystok-Ełk i porównać natężenie ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów na tych dwóch odcinkach. Bez kosztownych ekspertyz i analiz widać, która trasa jest bardziej obciążona. Widzą to wszyscy i dobrze byłoby, żeby zauważyły to osoby decydujące w naszym kraju o przebiegu i budowie dróg ekspresowych. Jak już wielokrotnie apelowaliśmy jedynym sensownym wariantem połączenia szlaku transportowego Via Carpatia z Via Baltica jest wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 8 na trasie Białystok-Augustów (połączenie na węźle Raczki)”. Wariant ten jest najkorzystniejszy z każdego punktu widzenia: środowiskowego, ekonomicznego, finansowego, transportowego i militarnego.

Dotacje na prace przy zabytkach

W 2024 r. z budżetu miejskiego zostanie dofinansowany remont dachu kamienicy przy ul. T. Kościuszki 61 oraz remont stolarki okiennej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 77. Na remont dachu z budżetu miejskiego będzie przeznaczona kwota 52 500 zł, a na remont stolarki okiennej – 47 500 zł.

Przyjęte petycje

Radni zdecydowali o uwzględnieniu petycji mieszkańców Suwałk o nadanie nazwy nowo powstałemu rondu u zbiegu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada imienia św. Franciszka z Asyżu oraz w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ulicy Franciszkańskiej, która zdaniem mieszkańców budynków przy ul. Franciszkańska nr 2, 2A oraz 4 i 4A pogorszyła się po przebudowie tej ulicy. Zdaniem wnoszących petycję, na przebudowanym odcinku drogi kierowcy nagminnie przekraczają dopuszczalną prędkość. Mieszkańcy zaproponowali m.in. montaż luster naprzeciw wyjazdów z parkingów oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych. Komenda Miejska Policji poinformowała, że na wskazanym odcinku przebudowanej ulicy, jak i w rejonie przyległym nie odnotowała kolizji ani innych zdarzeń drogowych. KM Policji i suwalski Zarząd Dróg i Zieleni zarekomendowały montaż luster. Zdaniem ZDiZ montaż progów zwalniających nie będzie skutecznym rozwiązaniem technicznym, a dodatkowo będzie powodował wzrost hałasu spowodowanego hamowaniem oraz pokonywaniem dwóch progów zwalniających.

Wnioski i oświadczenia radnych

W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosiło dziesięcioro radnych. Marek Zborowski-Weychman powrócił do potrzeby podwyższenia wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i wypłaty podwyższonych wynagrodzeń dla nauczycieli. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że obie sprawy wkrótce zostaną załatwione. Radny zapytał też o rozmowy w sprawie stanu drogi prowadzącej do firm działających przy ul. Północnej. Prezydent Suwałk poinformował, że pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni szczegółowo przeanalizowali w jakim stanie znajduje się nawierzchnia drogi i oszacowali, że remont całego 670-metrowego odcinka to koszt ok 1,8 mln zł. W czasie spotkania z właścicielami firm uzgodniono, że wyremontowane zostaną dwa najbardziej zniszczone odcinki o długości 270 m, a pozostałe 400 m będzie utwardzone destruktem. Przedsiębiorcy uzgodnili, że w przyszłym tygodniu (sesja odbyła się 28 lutego) podejmą decyzję o podpisaniu porozumienia w tej sprawie z prezydentem Suwałk oraz partycypacji w kosztach inwestycji. Jarosław Kowalewski zapytał o wysokość dodatków dla nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że trwają prace nad kompleksowymi rozwiązaniami dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli. Radny zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami przy przychodni przy ul. L. Waryńskiego oraz na parkingu przy
ul. Grunwaldzkiej. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że w obu przypadkach nie widzi problemu w tym, by takie dodatkowe miejsca stworzyć.

J. Kowalewski zaproponował też, by umożliwić osobom z niepełnosprawnościami z gminy Suwałki korzystanie z ulg przy wstępie do aquaparku. Prezydent Suwałk powiedział, ze wszystko zależy od wójta gminy Suwałki, który powinien zawrzeć umowę z samorządem miejskim, w której zobowiąże się do zrekompensowania ulg udzielonych mieszkańcom gminy. Wojciech Pająk poprosił o informację, o efektach działania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Cumulus. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że wszystkie suwalskie szkoły uczestniczą w tym projekcie. Najwięcej jest propozycji dotyczących utworzenia kącika relaksacyjnego w szkołach za 10 tys. zł. Uczniowie I LO zaproponowali pomalowanie linii na boisku. Radny zwrócił uwagę na potrzebę budowy sieci wodociągowej w ul. Czarnoziem. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Łukasz Kurzyna stwierdził, że wodociąg powstanie jak będzie realna potrzeba jego budowy. Dotąd nie ma tam zbyt wielu zabudowań, które uzasadniałyby tą kosztowną inwestycję. Jarosław Schabieński zwrócił uwagę na ciemności panujące przed wejściem do budynku SOK przy ul. Jana Pawła II. Zastępca dyrektora SOK Magda Tumialis poinformowała, że tam są zamontowane czujki zmierzchowe i ich sprawność zostanie sprawdzona. Radny powrócił też do sprawy utworzenia w Suwałkach branżowej szkoły zawodowej 2 stopnia. Zastępca prezydenta R. Rynkowski poinformował, że w suwalskich szkołach branżowych będzie w tym roku prowadzony nabór w formie papierowej do szkół branżowych 2 stopnia. Takie szkoły powstaną jeżeli będą chętni. J. Schabieński zaproponował, by wystąpić przeciwko usunięciu twórczości Marii Konopnickiej ze szkolnej podstawy programowej. R. Rynkowski poinformował, że w prekonsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jedna z suwalskich szkół zaproponowała utrzymanie twórczości M. Konopnickiej w kanonie lektur szkolnych.

Kamil Lauryn zwrócił uwagę na potrzebę wyrównania nawierzchni parkingu przy „Aresie”. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że ZBM przy pomocy ZDiZ wyrówna tę nawierzchnię. Radny zwrócił też uwagę na bałagan przy parkowaniu samochodów na chodniku przy ul. ks. K. Hamerszmita przed SP nr 9. Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński stwierdził, że problem rozwiązałoby ustawienie barierek w tym miejscu, które uniemożliwiłyby parkowanie. Jacek Roszkowski stwierdził, że w poprzednich wyborach samorządowych były dziwne wyniki w lokalu wyborczym zlokalizowanym w DPS „Kalina”. Radny zapytał też o powody odejścia z pracy w Urzędzie Miejskim koordynatora do spraw zdrowia. Zastępca prezydenta R. Rynkowski poinformował, że ten pracownik był zatrudniony w Wydziale Spraw Społecznych na etacie inspektora, a nie koordynatora do spraw zdrowotnych, w związku z czym jego zakres obowiązków był szerszy. Radny zwrócił uwagę m.in. na niezbędne działania, które mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa na tzw. przesmyku suwalskim. Zdaniem prezydenta Suwałk przyszła Rada Miejska powinna przyjąć stanowisko w sprawie ograniczenia negatywnych skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność na tzw. przesmyku suwalskim. J. Roszkowski i Anna Ruszewska zapytali o przyszłość programu przeciwdziałania otyłości w szkołach. Zastępca prezydenta R. Rynkowski zadeklarował, że będą prowadzone prace nad tym programem. Radna zaproponowała utworzenie parku przy ul. Franciszkańskiej. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował utworzenie takiego parku, ale najpierw konieczne jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w tej części miasta. Mariola Karpińska poprosiła o posadzenie drzew przy ul Zarzecze. Zastępca prezydenta Suwałk Grzegorz Krysa zadeklarował podjęcie się tego w porozumieniu z ZDiZ. Radna zaproponowała ustawienie większej liczby dozowników z workami na psie odchody nad Zalewem Arkadia. Zastępca prezydenta G. Krysa poinformował, że na terenach administrowanych przez OSiR jest ustawionych 6 dozowników, a na pozostałych terenach dozowniki ustawia ZDiZ. M. Karpińska powróciła do problemu z hałaśliwymi gawronami w lasku przy ul. Szpitalnej. G. Krysa poinformował, że stronami w tym sporze są spółdzielcy i właściciele lasku, w którym przebywają gawrony. Z informacji uzyskanych przez samorząd wynika, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyrazi zgody na płoszenie gawronów w lasku przy ul. Szpitalnej. Zdzisław Przełomiec złożył wniosek o informację dotyczącą perspektyw pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę wewnętrznej obwodnicy miasta. W odpowiedzi prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że dotarł komunikat od Marszałka Województwa Podlaskiego o braku gwarancji finansowej ze strony Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Prezydent dodał, że będą czynione zabiegi o uzyskanie środków na budowę bardzo potrzebnej drogi będącej przedłużeniem ul. Tysiąclecia Litwy do ul. I. Krasickiego z mostem na Czarnej Hańczy.

Tadeusz Czerwiecki zapytał o przygotowania do przyjęcia uchodźców. Prezydent Suwałk stwierdził, że w tej chwili nie ma takiego problemu.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, składane przez radnych interpelacje oraz wnioski i oświadczenia oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl