Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, poz 267 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż  Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 21.05.2015 r. znak: I.7011.02.8.2015.IS – decyzję nr 4/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w  zakresie  robót  budowlanych  obejmujących:

–  rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych kolidujących z rozbudową ulicy,

– budowę po południowej stronie ulicy ciągu pieszo-jezdnego z ustawieniem bariery chodnikowej  o  długości  42,0 m,

– budowy po południowej stronie ulicy zatok postojowych  o 25 miejscach (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z odwodnieniem,

– budowy zatoki postojowej po północnej stronie ulicy o 16 miejscach (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) wraz z budową chodnika wokół zatoki,

– budowę i rozbudowę zjazdów, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

– wykonanie umocnienia skarpy od km 0+136 do km 0+165,

– przebudowę rowu dla potrzeb odwodnienia ulicy,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 24 latarni oświetleniowych,

 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu):

– przebudowa ulicy Armii Krajowej (działka nr geod. 23911/2) w części dotyczącej:

  1. a) wykonania ciągu pieszo-jezdnego (dowiązanie do istniejącego zagospodarowania),
  2. b) ułożenia kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem 2 latarni oświetleniowych,

zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zadanie realizowane będzie na działkach:

Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej:

22697 (działka w całości stanowi pas drogi gminnej Nr 101383B),  22704 (działka w całości przeznaczona pod projektowany pas drogowy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) i  w części na działkach nr geod.: 22705/2, 22706, 22707, 22714, 22715, 22716, 22717, 22722 (obręb 0004, Miasto Suwałki),

Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędne podczas realizacji inwestycji:

23911/2 (pas drogowy ul. Armii Krajowej)

 

Działki ulegające podziałowi:

22705/2, 22706, 22707, 22714, 22715, 22716, 22717, 22722.

Działki po podziale wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego drogi gminnej:

22705/3, 22706/1, 22707/1, 22714/1, 22715/1, 22716/1, 22717/1, 22722/1,  

            Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana  na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 22704, 22697, 22705/3, 22706/1, 22707/1, 22714/1, 22715/1, 22716/1, 22717/1, 22722/1 (obręb 0004, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomości oznaczonej działką nr geod. 23911/2 (pas drogowy ul. Armii Krajowej) (obręb 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się  w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3,  także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.