Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 09.01.2024 r., znak: I.7011.15.1.2024.RR, decyzję nr 2/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wojska Polskiego II (DG 101409B) i budowie ulicy 9KD w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących nawierzchni kolidujących z przyjętymi rozwiązaniami,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • przestawienie fragmentu ogrodzenia na dz. nr 32890/5, 32891/68,
 • wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie,
 • rozbudowę ulicy Wojska Polskiego II (DG 101409B) na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 1+354,47 wraz z budową skrzyżowania z ulicą 9 KD,
 • budowę ulicy 9KD długości 348,33 m,
 • budowę drogi pieszo – rowerowej,
 • budowę opaski,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • przebudowę i budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego wraz z budową szafy oświetleniowej,
 • rozbiórkę i budowę linii nN, SN,
 • rozbiórkę i budowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w pasie drogowym,
 • rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w pasie drogowym,
 • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,
 • roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym i projektowanym pasem drogowym drogi gminnej (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:

a) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

1) przebudowa jezdni ul. Dubowo I (DG 101268B) na działce nr 32784/13 w zakresie:

– przebudowy jezdni ul. Dubowo I wraz z dowiązaniem do układu geometrycznego rozbudowywanej ulicy W. Polskiego II,

b) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

1) budowa kanalizacji deszczowej na działce nr: 32892/35,

2) budowa kablowej linii oświetleniowej na działkach nr : 32892/35, 32850/3,

3) budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 32891/52,

4) likwidacja linii oświetleniowej na działce nr: 32850/3,

5) likwidacja kabla energetycznego na działce nr 32902/1,

c) budowy lub przebudowy zjazdów:

1) wysokościowe dowiązanie zjazdu na działkach nr: 32888 (po podziale 32888/2), 32889/15, 32891/54 (po podziale 32891/77) (wraz budową chodnika), 32891/75,

2) budowa zjazdu wraz z zagospodarowaniem zielenią i budową chodnika na działce nr: 32865/2 (po podziale 32865/7), 32864/8 (po podziale 32864/15),

3) budowa zjazdu na działce nr: 32864/7 (po podziale 32864/17), 32892/34, 32892/13, 32902/1, 32892/27 (wraz z zagospodarowaniem zielenią), 32850/3 (wraz z zagospodarowaniem zielenią).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 32878/5, 32878/4, 32878/1, 32878/3, 32853/1, 32891/29, 32892/4, 32893/1, 32889/13, 32889/7, 32889/5, 32890/3 (obręb nr 0008, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego ul. Wojska Polskiego II), na działkach nr: 32879/2, 32864/12, 32862/5, 32861/7, 32860/5, 32891/53, 32857/1, 32891/10, 32857/2, 32891/18, 32891/22 (działki w całości przeznaczone do przejęcia pod rozbudowywany pas drogowy ulicy Wojska Polskiego II) oraz w części na działkach nr: 32890/9, 32865/2, 32865/1, 32888, 32864/8, 32864/7, 32890/5, 32891/68, 32891/69, 32891/54 (obręb 0008, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym i projektowanym pasem drogowym drogi gminnej w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32784/13, 32865/2, 32888, 32889/15, 32864/8, 32864/7, 32891/54, 32891/75, 32891/52, 32892/35, 32850/3, 32892/34, 32892/13, 32892/27, 32902/1.

Numery działek podlegających podziałowi: 32865/2, 32865/1, 32888, 32864/8, 32864/7, 32890/5, 32891/68, 32891/69, 32891/54, 32890/9 (obręb 0008, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice rozbudowywanego pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego II: 32865/5, 32865/6, 32865/3, 32888/1, 32864/14, 32864/16, 32890/10, 32891/80, 32891/78, 32891/76, 32890/12 (obręb 0008, Miasto Suwałki) oraz wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego ul. 9KD: 32890/13 (obręb 0008, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, leżących poza rozbudowywanym pasem drogowym: 32865/7, 32865/4, 32888/2, 32864/15, 32864/17, 32890/11, 32891/81, 32891/79, 32891/77 (obręb 0008, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego II: 32879/2, 32864/12, 32862/5, 32861/7, 32860/5, 32891/53, 32857/1, 32891/10, 32857/2, 32891/18, 32891/22 (obręb nr 0008, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 32878/5, 32878/4, 32878/1, 32878/3, 32853/1, 32891/29, 32892/4, 32893/1, 32889/13, 32889/7, 32889/5, 32890/3, 32879/2, 32864/12, 32862/5, 32861/7, 32860/5, 32891/53, 32857/1, 32891/10, 32857/2, 32891/18, 32891/22, 32865/5, 32865/6, 32865/3, 32888/1, 32864/14, 32864/16, 32890/10, 32891/80, 32891/78, 32891/76, 32890/12 (rozbudowywany pas drogowy ul. Wojska Polskiego II) (obręb 0008, Miasto Suwałki) oraz na działce nr: 32890/13 (projektowany pas drogowy ul. 9 KD) (obręb 0008, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym i projektowanym pasem drogowym drogi gminnej w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32784/13, 32865/2 (po podziale dz. nr 32865/7), 32888 (po podziale dz. nr 32888/2), 32889/15, 32864/8 (po podziale dz. nr 32864/15), 32864/7 (po podziale dz. nr 32864/17), 32891/54 (po podziale dz. nr 32891/77), 32891/75, 32891/52, 32892/35, 32850/3, 32892/34, 32892/13, 32892/27, 32902/1.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0008 Miasto Suwałki:

– 32888 o pow. 0,0802 ha dzielona na działki: 32888/1 o pow. 0,0045 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32888/2 o pow. 0,0757 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32890/5 o pow. 0,3519 ha dzielona na działki: 32890/10 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32890/11 o pow. 0,3504 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32891/68 o pow. 0,3223 ha dzielona na działki: 32891/80 o pow. 0,0153 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32891/81 o pow. 0,3070 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32891/69 o pow. 1,1475 ha dzielona na działki: 32891/78 o pow. 0,1011 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32891/79 o pow. 1,0464 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32891/54 o pow. 0,5193 ha dzielona na działki: 32891/76 o pow. 0,0274 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32891/77 o pow. 0,4919 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32865/2 o pow. 0,6623 ha dzielona na działki: 32865/5 o pow. 0,0156 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32865/6 o pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32865/7 o pow. 0,6375 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32865/1 o pow. 0,0690 ha dzielona na działki: 32865/3 o pow. 0,0090 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32865/4 o pow. 0,0600 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32864/8 o pow. 1,4712 ha dzielona na działki: 32864/14 o pow. 0,0282 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32864/15 o pow. 1,4430 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32864/7 o pow. 0,0477 ha dzielona na działki: 32864/16 o pow. 0,0023 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32864/17 o pow. 0,0454 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32890/9 o pow. 0,6711 ha dzielona na działki: 32890/12 o pow. 0,0512 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32890/13 o pow. 0,6199 ha (przeznaczona pod drogę gminną),

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

49/2024