O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 jednolity tekst), iż Prezydent Miasta Suwałk wydał 08.10.2015 r. decyzję Nr 216/2015 o pozwoleniu na budowę ulic: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, po zachodniej stronie ulicy Mieszka I, wraz z obustronnymi sięgaczami ulicy Mieszka I w Suwałkach w zakresie budowy:

– jezdni ww. ulic o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami;

– jezdni ww. sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej zakończonymi placem do zawracania wraz ze zjazdami,

– wyniesionego skrzyżowania ul. Władysława Łokietka z łącznikiem między ul. Władysława Łokietka i Mieszka I;

– obustronnych chodników na ulicy Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i częściowo na ul. Kazimierza Wielkiego;

– jednostronnych chodników na pozostałym odcinku ul. Kazimierza Wielkiego i sięgaczach;

– zatok parkingowych na 20 miejsc postojowych na ul. Władysława Jagiełły,

– kanalizacji kablowej teletechnicznej na ulicach Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły;

– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odwodnieniem liniowym, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– uzupełniających przyłączy sieci wodociągowej: (W1a-W1b); W2a-W2b); W3a-W3b) (WE41-W4b); (W5a-W5b) (W6a-W6b); (W7a-W7b); (W8a-W8b).

– uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej: (S1a-S1b); (S2a-S2b); (S3a-S3b); (S4a-S4b), (S5a-S5b), (S6a-S6B),

– brakującego oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Wielkiego z sięgaczem, począwszy od ul. Mieszka I z ustawieniem 5 latarni oświetleniowych,

– oświetlenia ulicznego sięgaczy po obu stronach ul. Mieszka I z ustawieniem 8 latarni oświetleniowych;

– niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycznych nN (odcinki: E1-E2; E3-E4; E5-E6; E9-E10) i kablowych linii energetycznych SN (odcinki: E5-E6 i E7-E8 z przestawieniem złącza SN nr 10-1249)

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zamierzenie będzie realizowane na działkach o nr geod.:34346, 34347, 34345, 34328, 34339, 34344, 34293m 34333/26 (ul. Władysława Łokietka), 34435 (ul. Władysława Jagiełły), 34333/5, 35027/3, 34333/9, 34333/13, 34333/14 (ul. Kazimierza Wielkiego), 31171/4, 34513/6, 31171/12, 31172/15, 31171/13, 31171/1 (ul. Mieszka I sięgacze) w Suwałkach.

 

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. A. Mickiewicza 1, pok. Nr 138, w godz. 8.00–15.00).

318/2015