Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Suwałk nr GR.6833.11.2015.BT z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia i wpłaty do depozytu sądowego odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0007, oznaczoną w rejestrze gruntów i budynków miasta Suwałk działką nr geodezyjny 31821/1 o powierzchni 0,0079 ha, księga wieczysta nr SU1S/00002862/7, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Suwałki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2015 sygn. AGP.6740.408.2014.EW z dnia 24 lutego 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego włącznie wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Z przedmiotową decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 141, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Obwieszczenie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 28 września 2015 r. do dnia 12 października 2015 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach, publikuje się na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz w „Dwutygodniku Suwalskim”.

W oparciu o art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

306/2015