O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia, że ponownie przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych w instalacji produkcji płyty wiórowej i fabryce mebli wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie TANNE Sp. z o.o. w Suwałkach, przy ul. Dubowo I nr 60, w tym w celu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz budowie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie zakładu.

Sprawa prowadzona jest z wniosku z dnia 15 listopada 2018 r. spółki Tanne Sp. z o.o., ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, Aneks Nr 1 oraz  Aneks Nr 2 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach i Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w celu wyrażenia opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu uzgodnień i opinii ww. Organów.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, Raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz Aneksami Nr 1 i Nr 2 do Raportu.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej dkaminska@um.suwalki.pl.

Informacja o Aneksie Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro), w miejscu przedsięwzięcia oraz w prasie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.

76/2019

Top