Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lipca 2015 r. na wniosek Oil Transfer Development Sp. z o. o. ul. Piękna 15 lok. 28, 00-539 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu płynnego na działkach nr 32741/21, 32741/11, 32741/36, 32741/25, przy ul. Mariana Buczka 178 w Suwałkach.

Z treścią ww. decyzji, w tym z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. Nr 210,  w godz. od 730 do 1530.

Od  ww.  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro), w  miejscu przedsięwzięcia oraz w prasie.

230/2015